Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Przedłużenie wizy pracowniczej Wietnamczyka

Mój ojciec przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Za kilka miesięcy przedmiotowa wiza wygasa i stąd moje pytanie jak należy dalej postępować, aby ojciec mógł pozostać w Polsce beż opuszczania kraju.  Nadmieniam, iż ojciec pochodzi z Wietnamu i jego wyjazd w celu uzyskania kolejnej wizy wiązałby się z bardzo dużymi wydatkami.

Zakładam oczywiście, iż Pani ojciec po przyjeździe do polski został zarejestrowany i wszystkie składki oraz zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane. Obecnie należy wystąpić o przedłużenie zezwolenia na pracę oraz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie później niż na 30 dni przed końcem zezwolenia na pracę następuje jego przedłużenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę należy w przypadku Pani ojca dołączyć:
 1. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 2. kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. kopię umowy na podstawie, której cudzoziemiec świadczył prace;
 
Ponadto należy wnieść opłatę za przedłużenie zezwolenia na pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w omawianej sprawie opłata wynosi 50 zł.
 
Niezależnie od powyższych czynności, co najmniej na 45 dni przez końcem dotychczasowej wizy należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony – najlepiej zrobić to jeszcze w tym roku. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie udzielane jest cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
 
Warto w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie V SA/Wa 1535/2011 w której wskazano, iż organ musi pamiętać o tym, że podważanie dowodów z dokumentów urzędowych ze względu na treść dowodów z zeznań świadków czy wywiadów środowiskowych może mieć miejsce tylko wówczas gdy treść tychże dokumentów w zestawieniu z innymi dowodami przemawia jednoznacznie za tym, iż powinny one zostać uznane za nierzetelne a zatem wytworzone wyłącznie w określonym celu (w celu oszukania organów udzielających zezwolenia na zamieszkanie). 
 
Do prawidłowo wypełnionego wniosku o zezwolenie na zamieszkanie należy dołączyć:
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • tytuł prawny do lokalu (za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca) + koszty zamieszkania (koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych).
 • zezwolenie na pracę,
 • umowę o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • PIT–37 lub 40 za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
Proszę o zwrócenie szczególnej uwago w trakcie wypełniania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie. Popełnienie błędów przy wypełnianiu wniosku może stać się źródłem nie małych problemów a nawet może skutkować odmową udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie, bowiem z art. 57 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w sytuacji, gdy złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu, jako autentycznego używał.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług