(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Nieprzerwany pobyt w Polsce

W Polsce posiadam w mojej ocenie nieprzerwany pobyt od roku 2004. Obecnie otrzymałem decyzję odmowna w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Mój pobyt od roku 2004 wyglądał w ten sposób, iż pierwsze dwa lata przebywałem ze względu na studia doktoranckie, kolejne 2 lata na podstawie łączenia rodzin a później już ze względu na pracę. Organ zsumował wszystkie moje okresy wyjazdu od roku 2004 i uznał, iż mój pobyt w Polsce nie był nieprzerwany. Czy mam szanse na wniesienie skutecznego odwołania od decyzji wojewody? Nadmieniam, iż w okresie studiów często wyjeżdżałem na badania naukowe do Czech.

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat.
 
Do okresu pobytu, o którym mowa powyżej, zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich.
 
Do okresu pobytu natomiast nie zalicza się okresu, w jakim cudzoziemiec przebywał na terenie polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie uzyskanego w celu połączenia z rodziną.
 
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mowa w ustawie, chyba że przerwa była spowodowana:
  1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
  3. leczeniem cudzoziemca.
 
Postanowienia art. 65 ust 1 Ustawy o cudzoziemcach nakładają więc na organ obowiązek zbadania m.in. czy pobyt cudzoziemca wnioskującego o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE jest legalny i nieprzerwany co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Stosownie natomiast do art. 65 ust 6 ustawy 6 Ustawy o cudzoziemcach do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest nieprzerwany stosuje się art. 64 ust 4.
 
Artykuł 67 Ustawy o cudzoziemcach wskazuje, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w pkt 1 i 2 tego przepisu. Nie ma tu więc mowy o tzw. luzie decyzyjnym charakterystycznym dla decyzji które nie należą do związanych.
 
Pana wyjazdy na terytorium Czech w okresie studiów doktoranckich nie stanowią okoliczności, która mogłaby usprawiedliwić zbyt długi okres pobytu poza terytorium Polski. Przebywanie poza terytorium RP w badanym okresie, nie stanowiło wykonywania obowiązków zawodowych lub świadczenia pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą.
 
Pana sytuacja w mojej ocenie jest nietypowa a ustawa nie daje wprost odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organ powinien obliczyć Pana okresy pobytu w Polsce. Jak już wskazałem, ustawa jedynie odwołuje się do przepisu dotyczącego udzielenia zezwolenia na osiedlenie się. Uzyskanie jednak zezwolenia na osiedlenie się w Polsce istotnie różni się w sposobie obliczania okresu pobytu bowiem regulacja na nie zawiera żądnych wyłączeń w zakresie obliczania okresu pobytu.
 
W mojej ocenie Wojewoda Mazowiecki powinien w niniejszej sprawie niezależnie ocenić dwie przesłanki a mianowicie zbadać przesłankę nieprzerwanego pobytu w okresie ostatnich 5 lat a niezależnie czy pobyt ten wynosił 5 lat przy sposobie obliczania wskazanym w ustawie tj. mając na uwadze wyłączenia ustawowe dotyczące Pana osoby.
 
Pragnę zauważyć w tym miejscu, iż w mojej ocenie w decyzji brak jest konsekwencji w wyliczaniu tych okresów przez organ. Organ nie wyjaśnia, na jakiej podstawie wliczył Pana wyjazdy zagraniczne w okresie przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie w celu łączenia z rodziną, nie wyjaśnia też dlaczego w całości zsumował wyjazdy zagraniczne w okresie przebywania w Polsce w związku z studiami doktoranckimi. 
 
Reasumując widzę szanse na wygranie niniejszej sprawie, jednak proszę sobie zdawać sprawę, iż jest to sytuacja na swój sposób precedensowa i możliwe, iż konieczne będzie rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Dodaj komentarz

2017-09-06 10:19
Sergiinapisał(a):
Witam, mam take pytania: o wytlumaczeniu mi terminu o niepszerwany pobut.Bo przebuwam v Polsce z 2011 roku i teraz zlozywem wniosek na karte rezydenta, ale pani inspektor zazuca mi ze muj pobyt jest pszerwanym, bo niewasz miendzy dwumia wizami mam pszerwe 14 dni i mam tak samo sjasowane wizy po oswiadczeniu i otwarte po zazwoleniu. Teraz szuka dokumentacii z 2012 roku dlia podtwierdzenia niepszerwania.
Z gury dzienkuje
Sergii Iaremczuk
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług