(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na zamieszkanie ze względu na naukę w Polsce

Jestem obywatelem Białorusi i chciałbym, aby moja córka ukończyła szkołę w Polsce a żona w tym okresie sprawowało nad nią opiekę. Obecnie córka uczęszcza do przedszkola w Polsce – przebywa na terenie polski na podstawie wizy. Czy żona wraz z córką mają szanse na otrzymanie zezwolenia na zamieszkanie ? Czy procedurę możemy rozpocząć w chwili obecnej ?

Zezwolenie na zamieszkanie może zostać udzielone cudzoziemcowi zamierzającemu podjąć lub kontynuować nauką na terytorium Polski, zezwolenie takie może zostać udzielone również z innych przyczyn, jeżeli cudzoziemiec wykaże konieczność zamieszkiwania na terenie Polski.
 
Zgodnie z przedmiotową regulacją organ nie jest związany wnioskiem cudzoziemca. Wydanie decyzji w tym zakresie należy do tzw. sfery uznania administracyjnego i nawet pomimo spełnienia przesłanek przez cudzoziemca organ w określonych sytuacjach może odmówić udzielenie zezwolenia na zamieszkanie.
 
Co jednak istotne jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie V SA 1868/00 jeśli w sprawach pozostawionych przez przepisy uznaniu administracyjnemu interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie i leży to w możliwości organu administracji organ ten ma obowiązek załatwić sprawę w sposób pozytywny dla strony. Tworzy się w ten sposób domniemanie pozytywnego rozstrzygnięcia, chyba że brak jest realnych możliwości bowiem pozytywne rozstrzygnięcie niemożliwe jest z przyczyn faktycznych albo gdy pozytywnemu rozstrzygnięciu stoi na przeszkodzie nie budzący wątpliwości interes ogólny.
 
W mojej ocenie Pana rodzina powinna otrzymać zezwolenie na zamieszkanie ze względu na naukę w Polsce. Jednakże sprawa ta nie jest prosta. W szczególności poza wykazaniem, iż nauka będzie kontynuowana w Polsce, warto w trakcie postępowania wyjaśnić, co jest powodem chęci nauki córki w Polsce, w tym przedstawić przynajmniej jakiś dokument z szkoły podstawowej w jakiej córka będzie się uczyć.
 
Ponadto osoby ubiegające się o zezwolenie na zamieszkanie muszą posiadać:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3. posiadać prawo do lokalu mieszkalnego w Polsce np. umowę najmu;
 
Warunek posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu jest spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wynikająca jedynie z dobrej woli, pomoc rodziny nie może być traktowana - szczególnie w kontekście panującej w danym kraju sytuacji - jako stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań powoduje, iż organ prowadzący postępowanie zmuszony będzie do wydania decyzji odmownej w zakresie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie.
 
W mojej ocenie nie ma przeciwskazań, aby procedurę w sprawie zezwolenia na zamieszkanie rozpocząć w chwili obecnej. Należy pamiętać, iż wniosek o zezwolenie na zamieszkanie musi być złożony, co najmniej na 45 dni przed końcem terminu wiz w innym przypadku na czas toczącego się postępowania cudzoziemiec będzie zmuszony do opuszczenia terytorium Polski.  

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25068
Zrealizowanych
usług