pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Prawa cudzoziemca po ślubie z obywatelką Polski

Mój narzeczony jest obywatelem Albanii. Obecnie skończył mu się okres bezwizowy a za 2 dni zawrzemy związek małżeński. Jakie prawa będzie posiadał jako mój mąż ? Co musimy załatwić i czego pilnować ?

Na wstępie pragnę poinformować, iż w Pani sprawie należało po przyjeździe narzeczonego do Polski złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie z powołaniem się na zamiar zawarcia związku małżeńskiego. W ten sposób uniknęlibyście Państwo sytuacji, w której narzeczony przebywa nielegalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Abstrahując jednak od powyższego sytuacja cudzoziemca będącego mężem polki ulega diametralnej zmianie po zawarciu związku małżeńskiego. W wielu sytuacjach status cudzoziemca po zawarciu związku zbliża się do statusu obywatela polskiego a w konsekwencji prowadzi do uzyskanie obywatelstwa.
 
Należ jednak pamiętać, iż poza zawarciem związku małżeńskiego konieczne jest uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na zamieszkanie a następnie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce. 
 
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Natomiast zezwolenie na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Należy pamiętać, iż kolejne wniosku należy składać na co najmniej 45 dni przed terminem wydania danego zezwolenia. Nie zachowanie tego terminu spowoduje przerwę w przebywaniu w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie i w konsekwencji wydłuż okres oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na osiedlenie. Poniżej przedstawiam najważniejsze uprawnienia cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie z względu na związek małżeński z obywatelem polski.
 
Podjęcie pracy przez cudzoziemca
 
Co do zasady w przypadku zatrudnienia cudzoziemca pracodawca potrzebuje zezwolenia od wojewody na podpisanie umowy o pracę, zlecenia czy też umowy o dzieło. Zwolniony z tego obowiązku zgodnie z Ustawą o promocji i zatrudnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na prace jest zwolniona osoba posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polski.
 
Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca
 
Cudzoziemcy chcący prowadzić działalność gospodarczą w Polsce mogą to robić jedynie w formie spółek np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z względu na pozostawanie w związku małżeńskim mogą prowadzić działalność na zasadach wskazanych w ustawie.  
 
Uzyskanie obywatelstwa polskiego
 
Uzyskanie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca jest ostatnim krokiem na drodze do zrównania jego prawa z obywatelami polskimi. Istotne jest, iż obecnie obowiązująca ustawa nie wymaga zrzeczenia się przez cudzoziemca dotychczas posiadanego obywatelstwa. Zgodnie z Ustawą obywatelstwo polskie nabywa cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

Dodaj komentarz

2018-07-11 23:17
Monikanapisał(a):
Witam jestem mężatką od 4 lat z obywatelem Albanii mamy 2 dzieci. Mieszkamy za granicą ale myślimy o powrocie do Polski. Jak długo mąż może przebywać w kraju bezzadnego pozwolenia?
2016-09-21 13:12
Barbaranapisał(a):
Malzenstwo polsko-niemieckie zawarte w Polsce w 1978 roku bez podzialu majatku. Maz obywatel Niemiec mieszkajacy tam od 1968 roku. Wspolne zamieszkanie i dochody w Niemczech od 1978 roku.
Prawo ktorego kraju obowiazuje w tym przypadku czy jest ewentualnie do wyboru?
Ktore byloby korzystniejsze w przypadku zgonu meza aby wykluczyc jego corke z pierwszego malzenstwa jako spadkobierczynie?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
23797
Zrealizowanych
usług