Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zdolność cudzoziemca do zawarcia małżeństwa

Wykładnia prawa, według której: „W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od przedstawienia dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa sąd obowiązany jest oceniać zdolność cudzoziemca do zwarcia małżeństwa nie tylko w świetle jego prawa ojczystego, ale również z punktu widzenia zgodności tego prawa z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1972 r. III CZP 34/72 OSNCP 1973/4 poz. 52), nie może być pojmowana w ten sposób, że - jako zasada - jest niedopuszczalne zawieranie małżeństw obywateli polskich z obywatelami państw, w których jako reżym prawno-obyczajowy panuje wielożeństwo. Spośród możliwych zróżnicowanych sytuacji faktycznych, w negatywny sposób z rozważanego punktu widzenia powinna być potraktowana w każdym bądź razie sytuacja, gdy obywatel państwa obcego, dopuszczającego wielożeństwo, zamierzający zawrzeć związek małżeński z obywatelką polską, pozostaje już w związku małżeńskim.

Wnioskodawca Abdelaziz H.H., obywatel sudański, zamieszkały w Gliwicach, będący studentem, domagał się zwolnienia od przedstawienia świadectwa o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego z Krystyną Z., obywatelką polską.

 
Sąd Powiatowy w Gliwicach postanowieniem z 8 marca 1974 r. oddalił wniosek.
 
Od tego postanowienia rewizję złożył wnioskodawca.
 
Sąd Wojewódzki przedstawił Sądowi Najwyższemu w trybie art. 391 § 2 kpc następujące zagadnienie: czy sąd może zwolnić od przedstawienia dowodu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 prawa o asc cudzoziemca, jeżeli jego prawo ojczyste, dopuszcza wielożeństwo, która to okoliczność jest jedyną przeszkodą do udzielenia odnośnego zezwolenia.
 
Sąd Najwyższy, przyjął sprawę do rozpoznania (art. 391 § 1 kpc) i zważył, co następuje:
 
Przede wszystkim należy stwierdzić, że prawomocne postanowienie z 25 października 1973 r. II Ns 371/73, oddalające podobny, co w sprawie niniejszej wniosek, nie stanowi przeszkody procesowej do rozpoznania i rozstrzygnięcia wniosku w sprawie niniejszej. W poprzedniej bowiem sprawie wniosek został oddalony tylko ze względu na to, że wnioskodawca nie miał wymaganego zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelką obcą, co jest potrzebne według jego prawa ojczystego, gdy chodzi o studentów.
 
Jeżeli chodzi natomiast o przedstawione przez Sąd Wojewódzki zagadnienie prawne, to zostało ono sformułowane w sposób zbyt ogólny, by można było na nie udzielić odpowiedzi albo tylko negatywnej, albo tylko pozytywnej. Odpowiednio do okoliczności poszczególnej sprawy mogą wchodzić w grę rozmaite stany faktyczne, narzucające konieczność zróżnicowanych rozstrzygnięć stosownie do nasuwających się stanów faktycznych. W związku z tym sąd ma obowiązek wyjaśnienia szeregu istotnych okoliczności rozstrzyganej sprawy i oceny ich z punktu widzenia określonego w uchwale III CZP 34/72 z 22 czerwca 1972 r. (OSNCP 1973/4 poz. 52, Państwo i Prawo 1974/4 str. 166). Należy przypomnieć, że Sąd Najwyższy dokonał wykładni obowiązującej prawa w tym sensie, że w postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od przedstawienia dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa sąd obowiązany jest oceniać zdolność cudzoziemca do zawarcia małżeństwa nie tylko w świetle jego prawa ojczystego, ale również z punktu widzenia zgodności tego prawa z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 
Wymaga podkreślenia, że powyższa wykładnia nie może być pojmowana w ten sposób, że - jako zasada - jest niedopuszczalne zawieranie małżeństwa obywateli polskich z obywatelami wielu państw świata, w których jako reżym prawnoobyczajowy panuje wielożeństwo. Spośród możliwych zróżnicowanych sytuacji faktycznych w negatywny sposób z rozważanego punktu widzenia powinna być potraktowana w każdym bądź razie sytuacja, gdy obywatel państwa obcego, dopuszczającego wielożeństwo, zamierzający zawrzeć związek małżeński z obywatelką polską pozostaje już w związku małżeńskim choćby z jedną kobietą.
 
W związku z tym obowiązkiem sądu rozstrzygającego podobną sprawę jak niniejsza jest ustalenie, że wnioskodawca - nupturient nie pozostaje w związku małżeńskim. W tym zakresie nie jest wystarczające zapewnienie wnioskodawcy. Sąd powinien tę okoliczność ustalić na podstawie odpowiednich dowodów w postaci dokumentów. W tym celu należy wyjaśnić kwestię, czy jest w ogóle prowadzona rejestracja małżeństw z uwzględnieniem miarodajności tej rejestracji dla oceny ważności małżeństwa, oraz to, jakie organy są uprawnione i na jakiej podstawie do wydawania odpowiednich zaświadczeń stwierdzających stan cywilny.
 
Zaświadczenie powinno oczywiście pochodzić od organu administracyjnego kompetentnego według przepisów prawa obcego.
 
Niezależnie od tego sąd powinien wyjaśnić, czy wielożeństwo w danym kraju jest nie tylko faktycznie, ale także prawnie usankcjonowane. W tym zakresie nie wystarczy odwołanie się do opracowań zawierających ogólne informacje o danym systemie prawa małżeńskiego, ale niezbędne jest dysponowanie przez sąd aktualnymi źródłami prawa.
 
Wreszcie, wobec wyjazdu wnioskodawcy z Polski i niepoinformowania o tym sądu, niezbędne stało się złożenie przez niego oświadczenia, czy nadal jest aktualny jego zamiar zawarcia związku małżeńskiego.
 
W celu wyjaśnienia wymienionych wyżej okoliczności należało uchylić zaskarżone postanowienie Sądu Powiatowego i sprawę przekazać jemu do ponownego rozpoznania.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług