Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Obowiązkiem posiadania zezwolenia na zatrudnienie

Obowiązkiem posiadania zezwolenia na zatrudnienie objęci są cudzoziemcy będący członkami zarządów spółek, którzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy umowy zlecenia, jak również ci, których stosunek członkostwa w zarządzie powstał z mocy aktu powołania spółki, bez nawiązania jakiejkolwiek formalnej umowy o sprawowanie zarządu czy pełnienie funkcji.

W dniu (...) listopada 2006 r. P. sp. z o.o. złożyło w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w W. Filia w S. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, obywatelki (...) M.G. w charakterze członka zarządu.
 
Jak wynika z akt sprawy, (protokół kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. Filia w S. z (...) lipca 2006 r.) M.G. posiadała zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu (...) października 2005 r. na wykonywanie pracy w charakterze członka zarządu P. sp. z o.o. i pełniła tę funkcję na podstawie umowy o pracę z dnia (...) grudnia 2005 r.
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 5 i art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 141 poz. 1002 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. 2006 r. Nr 141 poz. 1002) o odmowie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemcowi M.G.
 
Organ uzasadniając rozstrzygnięcie powołał się na fakt naruszenia przez pracodawcę prawa obowiązującego na terytorium RP wykazany w protokole kontroli z dnia (...) lipca 2006 r. przeprowadzonej w P. sp. z o.o. w dniach od (...) czerwca do (...) lipca 2006 r. Z protokołu tego wynika, że pracę bez zezwolenia Wojewody Mazowieckiego w okresie od (...) grudnia 2005 r. do (...) lipca 2006 r. w charakterze wiceprezesa zarządu P. wykonywał cudzoziemiec, obywatel (...) S.M. Również bez stosownego zezwolenia, pracę w charakterze członka zarządu wykonywał obywatel (...) K.A.
 
Minister wskazał, że zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP jeśli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
 
Jednocześnie wskazano na przepis § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, przewidujący wydanie decyzji odmownej w przedmiocie zezwolenia na pracę w przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stwierdzonego w wyniku przeprowadzonej kontroli, o ile od daty sporządzenia protokołu kontroli nie upłynął jeden rok.
 
Z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organ wywiódł, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186) lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. Stwierdził, że w konsekwencji obowiązkiem posiadania zezwolenia objęci są zarówno cudzoziemcy będący członkami zarządów spółek, którzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej lub umowy zlecenia, jak też ci których stosunek członkostwa w zarządzie powstał z mocy aktu powołującego spółkę bez nawiązania jakiejkolwiek formalnej umowy o sprawowanie zarządu czy pełnienie funkcji.
 
W skardze do Sądu, wniesionej w imieniu P. sp. z o.o., zakwestionowano zaskarżoną decyzję, zarzucając jej naruszenie art. 88 ust. 12 pkt 1 i art. 1 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wniesiono o jej uchylenie.
 
Zdaniem wnoszącego skargę, powołane przez organ ustalenia kontrolne zawarte w protokole kontrolnym są niezgodne ze stanem faktycznym. Wyjaśniono, że wymienieni cudzoziemcy S.M. oraz K.A. zostali powołani w skład zarządu uchwałą wspólników do czasu nawiązania z nimi stosunku pracy, ewentualnie stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, zawarcia umów na świadczone usługi na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, umowy o dzieło. Podkreślono, że spółka nie nawiązywała z wymienionymi cudzoziemcami tego rodzaju stosunku.
 
Skarżące P. uznało za nieuprawnioną i wykraczającą poza zakres podmiotowy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy interpretację przepisu art. 2 ust. 1 przyjmującą, że obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę (przyrzeczenia i przedłużenia) objęci są cudzoziemcy, których stosunek członkowstwa w zarządzie powstał z mocy aktu powołania samej spółki.
 
Wyrażono pogląd, że treść przepisu art. 1 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 43 i art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, powoduje wyłączenie stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec cudzoziemców, którzy zostali powołani do składu zarządu do czasu nawiązania z nimi stosunku pracy, ewentualnie stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy na świadczone usługi na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, umowy o dzieło. Powołano się na orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym względzie, wskazując, że w zakresie nawiązania pełnienia funkcji, przepisy Kodeksu pracy nie są wyłączone przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie. Odnosząc się do zarzutów skargi wskazano, że dokonana przez organ wykładnia pojęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca jest zbieżna ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażonym w wyroku z 20 lipca 2005 r. II SA/Wa 736/2005. Natomiast powołane orzecznictwo SN nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
 
Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami prawa obowiązującymi w dacie jej wydania. Skarga analizowana pod tym kątem podlega oddaleniu, ponieważ zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.
 
Podstawę materialnoprawną wydanych w rozpatrywanej sprawie decyzji stanowił przepis art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem, cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy spełniający warunki wymienione w pkt 1-8 tego przepisu.
 
Stosownie do treści art. 88 ust. 2 powołanej ustawy, warunkiem wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium RP. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na pracę (ust. 3).
 
Przyrzeczenie i zezwolenie wydaje pracodawcy wojewoda, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 (ust. 7). Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę są wydawane na czas określony, dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy (ust. 8).
 
Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Zatem obowiązkiem posiadania zezwolenia na zatrudnienie objęci są cudzoziemcy będący członkami zarządów spółek, którzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy umowy zlecenia, jak również ci, których stosunek członkostwa w zarządzie powstał z mocy aktu powołania spółki, bez nawiązania jakiejkolwiek formalnej umowy o sprawowanie zarządu czy pełnienie funkcji.
 
Zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę, gdy pracodawca naruszył przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu z kontroli nie upłynął 1 rok, to wydaje się decyzję o odmowie wydania zezwolenia.
 
Jak wynika ze sporządzonego w dniu (...) lipca 2006 r. protokołu kontroli przeprowadzonej w P. spółka z o.o., od (...) czerwca 2006 r. do (...) lipca 2006 r. cudzoziemiec, obywatel (...) S.M. w okresie od (...) grudnia 2005 r. do (...) lipca 2006 r. wykonywał pracę w charakterze wiceprezesa zarządu P. bez zezwolenia Wojewody Mazowieckiego. Pracę w charakterze członka zarządu, bez stosownego zezwolenia, wykonywał również cudzoziemiec, obywatel (...) K.A. Fakt ten stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa przez wnioskujące o wydanie zezwolenia P. Fakt pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. przez wymienionych, organ ustalił jak wynika z protokołu kontroli, na podstawie wpisu dokonanego w dniu (...) grudnia 2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) w Sądzie Rejonowym w L. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 
W zaistniałym stanie faktycznym należy stwierdzić, iż P. sp. z o.o. naruszyło normę prawną określoną przepisem art. 87 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 40 oraz art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wobec powyższego, wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, który wpłynął do Wojewody Mazowieckiego w dniu (...) listopada 2006 r., nie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Zatem decyzję odmowną, opartą o treść przepisu § 4 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, należy uznać za zgodną z obowiązującym prawem.
 
Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 w związku z art. 132 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25806
Zrealizowanych
usług