(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Ślub z Ukrainką

Zamierzam zawrzeć związek małżeński z Ukrainką, jakich formalności muszę dopełnić w Urzędzie Stanu Cywilnego ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 
Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
 
Zgodnie natomiast z art. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.
 
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 
Zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Nadto cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Niestety od 1 stycznia 2011 roku ukraina nie wystawia zaświadczeń w formie uznwanej przez polskie organy, konieczne jest więc uzyskanie postanowienia sadu polskiego o możliwości wstąpienia w związek małżeński. Do wniosku należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia oraz tłumaczenie zaświadczenia od Notariusza o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Obywatele Ukrainy przedmiotowe zaświadczenie mogą również uzyskać w Konsulacie – opłata konsularna wynosi 114 zł.
 
Po uzyskaniu postanowienia Sądu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z postanowieniem oraz tłumaczeniem paszportu i aktu urodzenia. Należy pamiętać, iż pisownia imienia i nazwiska ukraińskiego dokonana przez tłumacza będzie pisownią oficjalną zawartą w akcie małżeństwa.

Dodaj komentarz

2019-05-05 10:49
Anzelanapisał(a):
Dzień Dobry. Jestem zona obywatela Polski, czy maja prawo mnie deportować na Ukrainę kiedy skończy mi się 90 dni wizy, wniosek już na druga kartę czasowego pobytu złożyłam poczta,i mam tylko potwierdzenie z poczty ze wniosek doręczony,ale nie jestem pewna ze w te 90 dni dostane stempel do paszportu?
2017-02-04 22:22
hichamnapisał(a):
Witam jestem z Maroka powiedział 40-letni poszukiwanie Polki ożenić i żyć w miłości i szczęścia, nie ma znaczenia, że jest rozwiodła i potem dzieci i dziękuję
hichamserbout@gmail.com
2017-01-28 11:17
Rafałnapisał(a):
Po co się ciągać po sądach? Lepiej pojechać z narzeczoną na Ukrainę i tam wziąć ślub. O ile mi wiadomo tamtejsi urzędnicy robią żadnych złośliwości, tylko normalnie przyjmują przetłumaczone na ukraiński zaświadczenie z polskiego usc.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług