Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odmowa wydania wizy

Mój narzeczony jest obywatelem Syrii. Planujemy zawarcie związku małżeńskiego w Polsce z względu na skomplikowane procedury w przypadku zawierania małżeństwa w Jordanii. Niestety Konsul już dwukrotnie odmówił wydania wizy mojemu narzeczonemu wskazując w decyzji „niewystarczający powód do uzyskania wizy”. Co możemy w tej sytuacji zrobić ? Czy Sąd udzieli nam zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego ?

Wraz z wstąpienie Polski do Unii Europejskiej polityka wizowa jest bardzo restrykcyjna. 
 
Zgodnie z art. 30 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej jeżeli nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Wydanie lub odmowa wydania wizy następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ.
 
W obecnej sytuacji proponuję ponownie złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej, jednakże wcześniej należy złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia związku małżeńskiego.
 
Zgodnie z treścią art. 56 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Przedmiotowy dokument nie jest wydawany przez Syrię, co więcej ustawodawstwo Syrii przewiduje konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelką innego kraju. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednak dominuje pogląd, iż zakaz zawierania małżeństw z cudzoziemcami, przewidziany przez prawo ojczyste wnioskodawcy, nie jest przeszkodą do zwolnienia takiego cudzoziemca przez sąd od złożenia kierownikowi usc dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa według tego prawa.
 
Po wyznaczeniu terminu rozprawy proponuję ponowne złożenie wniosku o wydanie wizy dla Pani narzeczonego a w przypadku odmowy jej wydania proponuję złożenie odwołania w sprawie.
 
Jeżeli powyższe działania okazałyby się nieskuteczne jedyną drogą sprowadzenia narzeczonego do Polski (z pominięciem zawierania małżeństwa w Syrii) byłoby zawarcie związku małżeńskiego w Polsce przez pełnomocnika. Taką możliwość przewiduje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 czerwca 1970 roku w sprawie III CZP 27/70 za ważne powody w rozumieniu art. 6 § 1 kro należy uznać tylko takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Żadna zatem z góry określona sytuacja osoby ubiegającej się o zezwolenie jej na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, w szczególności także fakt jej zamieszkiwania za granicą oraz związane z tym trudności przyjazdu do Polski, nie mogą być same przez się uznane za ważne powody w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług