Cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu szeregu warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa, są uprawnieni do sprowadzenia członków swoich rodzin w celu połączenia.

Jaka jest procedura uzyskiwania tego rodzaju zezwoleń oraz jakie przepisy prawa regulują to zagadnienie, opisuje niniejszy artykuł.

Przesłanki prawne wydawania zezwoleń na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców

Warunki, jakie spełniać musi cudzoziemiec

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców w celu połączenia reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 159 w/w aktu prawnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przybywa on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego w Polsce na podstawie :

1) zezwolenia na pobyt stały,

2) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

3) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

4) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

5) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

6) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

7) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu mobilności długoterminowej naukowca,

8) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

9) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

10) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

11) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, który zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,

12) w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Niezależnie od powyższego, obcokrajowiec musi jednocześnie posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz zapewnione na terytorium Polski miejsce zamieszkania. Warunku tego nie musi spełniać cudzoziemiec, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, jeżeli wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia ich uzyskania.

Katalog członków rodziny cudzoziemca

Za członka rodziny cudzoziemca, uprawnionego do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, w celu połączenia uważa się:

1) osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim,

2) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione,

3) małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską,

4) małoletnie dziecko osoby, pozostającej z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Polski bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Procedura udzielania zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców

Wniosek

Zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców w celu połączenia udziela się na wniosek złożony przez obcokrajowca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie obejmuje czasookres niezbędny do realizacji celu pobytu obcokrajowca w Polsce, nie może on jednak być dłuższy jednak niż 3 lata. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowany, po upływie wskazanego powyżej okresu,  ubiegał się o uzyskanie kolejnych zezwoleń (art. 98 ustawy o cudzoziemcach).

Sam wniosek, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a który znaleźć można na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wojewoda udziela zezwolenia bądź odmawia tego, wydając decyzję administracyjną, w terminie przynajmniej miesiąca od wszczęcia postępowania w tej sprawie. W niej samej określa się okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Do formularza wniosku, cudzoziemiec, od którego pobiera się także odciski linii papilarnych, obowiązany jest załączyć kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał musi zostać przedstawiony do wglądu), a ponadto cztery aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 106 ustawy o cudzoziemcach).

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

W razie braku  któregokolwiek z w/w. dokumentów, cudzoziemiec zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania w tym przedmiocie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, do którego członek jego rodziny przybywa. Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym. Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium Polski pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Gdy cudzoziemiec jest osobą małoletnią

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią, wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów (art. 105 ust. 3 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach).

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Podkreślić trzeba, iż obecność wyżej wymienionych członków rodziny cudzoziemca będzie obowiązkowa po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu w celu złożenia przez nich odcisków linii papilarnych.

Skutki prawne udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców

Status cudzoziemca po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w przepisanym prawem terminie oraz w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, którego wniosek dotyczył i nie zawierał on braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna (art. 108 ustawy o cudzoziemcach).

Status cudzoziemca po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest z urzędu przez wojewodę karta pobytu. Potwierdza ona tożsamość obcokrajowca podczas jego pobytu na terytorium naszego kraju oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

W przypadku, gdy w imieniu cudzoziemca przebywającego poza granicami Polski wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składał członek jego rodziny, wówczas karta pobytu wydawana jest na  wniosek  tego obcokrajowca, dla którego udzielono tego zezwolenia. Organem właściwym do wydania karty pobytu jest wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Przy składaniu wniosku o wydanie karty wymagana jest obecność cudzoziemca w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Samą kartę cudzoziemiec obowiązany jest odebrać osobiście, jednak gdy została ona wydana osobie, która nie ukończyła trzynastego roku życia, do jej odbioru uprawniony jest jej przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, przedmiotowe zawiadomienie kieruje się  do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji (art. 113 ustawy o cudzoziemcach).

Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia.

Uprawnienia cudzoziemca w zakresie wykonywania pracy

Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania jakiegokolwiek innego dokumentu.

Umieszczenie stempla w paszporcie cudzoziemca, wiąże się z nabyciem przez niego ściśle określonych uprawnień. Odbywa się to w ramach postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terytorium Polski. 

Co to jest stempel w paszporcie cudzoziemca?

Stempel w paszporcie cudzoziemca jest częścią procedury prowadzonej w ramach uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosuje się go także w postępowaniu o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, a także o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z uwagi na najczęstsze występowanie, w niniejszym artykule skupię się jedynie na dwóch pierwszych procedurach, a więc dotyczących pobytu czasowego oraz pobytu stałego.

Jest on potwierdzeniem złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie wyżej wymienionych pobytów w naszym kraju. 

Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) , załącznik nr 2.

Z kolei wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na  pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568), załącznik nr 2.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form legalnego przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie przez nich zezwolenia na pobyt czasowy.

Przebieg procedury udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.).

Warunkiem uzyskania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski jest złożenie wniosku, którego formularz, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, można pobrać ze strony internetowej urzędów wojewódzkich. Należy do niego załączyć kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał powinien zostać przedstawiony do wglądu), cztery aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 106 ustawy o cudzoziemcach). Konieczne jest także pobranie od wnioskodawcy odcisków linii papilarnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, który w drodze decyzji administracyjnej udziela takiego zezwolenia bądź nie, wskazując jednocześnie okres jego obowiązywania.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną w sprawie decyzją, wówczas w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, może wnieść odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dokonując tego za pośrednictwem organu pierwszej instancji.

Wydane w danej sprawie zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy samego prawa, z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia tego rodzaju, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskie lub obywatelstwa polskiego.

Zezwolenie na pobyt stały

Cudzoziemiec może także występować udzielenie zgody na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przebieg procedury udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Procedura jego uzyskania jest zbliżona do tej, która obowiązuje przy zezwoleniu na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on również postać specjalnego formularza i rozpatrywany jest przez wojewodę. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się odciski linii papilarnych.

Kiedy umieszcza się stempel w paszporcie cudzoziemca?

Odcisk stempla umieszcza się w paszporcie cudzoziemca w ramach procedury ubiegania się przez niego o pobyt czasowy lub pobyt stały na terytorium Polski.

Umieszcza go wojewoda rozpoznający taką sprawę. Procedurę tą regulują przepisy art. 108 oraz art. 206 ustawy o cudzoziemcach. Pierwszy z nich dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy, zaś drugi – zezwolenia na pobyt stały.

Zgodnie z nimi – jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wówczas wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

Co daje stempel w paszporcie cudzoziemca, czyli jakie są skutki prawne umieszczenia stempla w paszporcie cudzoziemca?

Umieszczenie przedmiotowego stempla w paszporcie cudzoziemca, powoduje zmianę jego statusu na terytorium naszego kraju. Od tej chwili bowiem pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały stanie się ostateczna.

Zasady tej nie stosuje się jedynie w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek strony.

Reasumując – po złożeniu przedmiotowego wniosku stampila w paszporcie jest potwierdzeniem posiadania legalnego pobytu na terytorium RP.

Czy cudzoziemcy mogą na tej podstawie przekraczać granicę? 

W przypadku konieczności wyjazdu z Polski stempel umożliwia również wyjazd z terytorium RP przed zakończeniem postępowania o udzielenie zgody na pobyt czasowy lub pobyt stały cudzoziemca.

Nie upoważnia ona natomiast cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schegnen.

Nie jest ona wizą, co oznacza, że cudzoziemiec będzie musiał uzyskać wizę lub skorzystać z ruchu bezwizowego, aby ponownie wjechać do Polski.

Należy pamiętać, że przy  ponownym wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen, w tym Polski na pobyt krótkoterminowy, należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego wynoszącego maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz, wszystkie pobyty na wizach typu C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody.

Do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium Polski nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt długoterminowy, a więc karty pobytu lub wizy długoterminowej, czyli typu D. Oba rodzaje tych pobytów. tj. krótko  i długoterminowy – nie sumują się.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust. 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

Podkreślić trzeba, że jeżeli dotychczasowy pobyt w Polsce, łącznie na wizie typu C, stemplu Wojewody oraz paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym przekroczył 90 dni w okresie 180 dni wstecz, ponowny wjazd na terytorium RP może nastąpić wyłącznie karcie pobytu lub na podstawie polskiej wizy długoterminowe typu D.

WZÓR stempla potwierdzającego złożenie wniosku:

– o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) , załącznik nr 2,

-o udzielenie zezwolenia na  pobyt stały UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568), załącznik nr 2,

W bardzo wielu przypadkach w trakcie postępowania o wydanie karty pobytu dla cudzoziemca następuje zmiana pracodawcy u którego ten wykonywał pracę. Polskie prawo przewiduje w takim wypadku procedurę, która umożliwia uregulowanie takiej sytuacji pod względem prawnym.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form legalnego przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Kwestie związane z wydawaniem przedmiotowych zezwoleń reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być udzielone, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, a cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie i spełnione są łącznie opisane powyżej warunki, dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz wynagrodzenia.

Warunku dotyczącego konieczności zaspokojenia przez polskiego pracodawcę braków kadrowych nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał lub posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku bądź w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał on legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski.

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Warunkiem uzyskania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski jest złożenie wniosku (w 2 egzemplarzach), którego formularz, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, można pobrać ze strony internetowej urzędów wojewódzkich. Należy do niego załączyć kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał powinien zostać przedstawiony do wglądu), cztery aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Do wniosku konieczne jest dołączenie informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań pracodawcy określonych w załączanej informacji starosty. W dokumencie tym określona jest liczba osób, wpisanych w rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które spełniają warunki wymagane na danym stanowisku. Aby uzyskać zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca musi wykazać, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o przedmiotowe rejestry. Warunki pracy określone w informacji starosty tj. rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i stanowisko muszą pokrywać się z warunkami określonymi przez pracodawcę we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w załączniku nr 1 do wniosku. Informacja starosty nie może być wydana wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dokument ten składa się wyłącznie w oryginale. Niezbędne jest także pobranie od wnioskodawcy odcisków linii papilarnych. Dodać trzeba, że cudzoziemiec musi wypełnić oraz złożyć załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy. Znajdują się w nim m.in. informacje na temat podmiotu powierzającego mu pracę, a więc polskiego pracodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, który w drodze decyzji administracyjnej udziela takiego zezwolenia bądź też go odmawia. Podkreślić trzeba, iż status cudzoziemca zmienia się już w chwili złożenia przedmiotowego wniosku, albowiem wówczas wojewoda zamieszcza w jego dokumencie podróży specjalny odcisk stempla, który potwierdza ten fakt. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stanie się ostateczna. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydaje się kartę pobytu. Jest ona dokumentem, który w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Wraz z ważnym dokumentem podróży na przykład paszportem zagranicznym uprawnia ona do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy, a także do wjazdu do innych państw strefy Schengen i pobytu na ich terytorium przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Zmiana pracodawcy a zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Do zmiany pracodawcy w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może dojść w dwojakiej sytuacji:

Zmiana pracodawcy w czasie postępowania o wydanie karty pobytu

Jeżeli do zmiany pracodawcy dojdzie w czasie postępowania o wydanie karty pobytu, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest podjąć jedynie czynności aktualizacyjne. W takiej sytuacji konieczne będzie przedłożenie do akt sprawy prowadzonej przez właściwego wojewodę dokumentów dotyczących nowego pracodawcy oraz warunków zatrudnienia. Sprowadza się to przede wszystkim do aktualizacji załącznika nr 1 do złożonego już wniosku, a więc przedłożenia nowego wydruku oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby, która się pod nim podpisała. Nie można zapomnieć również o przedłożeniu dokumentów wynikających ze zmiany treści załącznika nr 1, na przykład nowej informacji starosty.

Zmiana pracodawcy po zakończeniu postępowania o wydanie karty pobytu

Uzyskane przez cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na jego wniosek, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli:

Zaznaczyć jednak trzeba, że niedopuszczalna jest zmiana okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Musisz wiedzieć, że stroną postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wyłącznie cudzoziemiec. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec składa na formularzu urzędowym, według wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kiedy nie trzeba zmieniać zezwolenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wymaga:

W artykule poruszamy temat pochodzenia polskiego, które stanowi istotny element tożsamości narodowej. Polska świadomość narodowa oraz pojęcie narodu polskiego ewoluowały na przestrzeni wieków, a deklaracja narodowości polskiej stała się aktem tworzenia polskiej wspólnoty narodowej. W dalszej części artykułu omówimy kwestie związane z polską populacją i jej pochodzeniem, w tym Polaków nieświadomych swojego pochodzenia oraz sposoby potwierdzania polskiego pochodzenia za pomocą dokumentów tożsamości.

Polska świadomość narodowa i pojęcie narodu polskiego

Polska świadomość narodowa to zbiór wartości, przekonań i postaw, które łączą Polaków jako wspólnotę narodową. Jest to poczucie przynależności do narodu polskiego, oparte na wspólnym języku, kulturze, historii oraz tradycjach. Pojęcie narodu polskiego odnosi się do grupy ludzi, którzy identyfikują się z Polską jako swoją ojczyzną i uważają się za część polskiej wspólnoty narodowej.

Ewolucja polskiej świadomości narodowej na przestrzeni wieków

Świadomość narodowa w Polsce ewoluowała na przestrzeni wieków, pod wpływem różnych wydarzeń historycznych. W średniowieczu, poczucie przynależności narodowej było ściśle związane z przynależnością do państwa i Kościoła. W okresie rozbicia dzielnicowego, świadomość narodowa zaczęła się kształtować w oparciu o wspólny język i kulturę. W czasach I Rzeczypospolitej, polska świadomość narodowa była silnie związana z wartościami szlacheckimi, takimi jak wolność, demokracja szlachecka i tolerancja religijna.

W okresie zaborów, polska świadomość narodowa uległa dalszemu wzmocnieniu, gdyż Polacy musieli walczyć o zachowanie swojej tożsamości narodowej w obliczu zagrożenia ze strony zaborców. W XIX wieku, polska świadomość narodowa zaczęła się opierać na romantycznych ideałach, takich jak miłość do ojczyzny, poświęcenie dla niej oraz dążenie do odzyskania niepodległości. W XX wieku, polska świadomość narodowa została poddana kolejnym próbom, zwłaszcza podczas II wojny światowej i okresu komunizmu.

Deklaracja narodowości polskiej jako akt tworzenia polskiej wspólnoty narodowej

Deklaracja narodowości polskiej to akt prawny, który pozwala osobom o polskim pochodzeniu wyrazić swoją przynależność do narodu polskiego. Jest to ważny element w procesie tworzenia polskiej wspólnoty narodowej, gdyż umożliwia jednostkom formalne potwierdzenie swojej tożsamości narodowej oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających z przynależności do narodu polskiego.

Deklaracja narodowości polskiej może być złożona przez osoby, które spełniają określone kryteria, takie jak posiadanie polskiego pochodzenia, znajomość języka polskiego oraz kultury i tradycji narodowych. Deklaracja ta jest ważnym narzędziem w procesie kształtowania polskiej świadomości narodowej, gdyż pozwala na utrzymanie więzi z ojczyzną oraz przekazywanie polskiej tożsamości narodowej kolejnym pokoleniom.

Polska populacja i jej pochodzenie

Populacja Polski liczy około 38 milionów mieszkańców, z czego większość stanowią osoby pochodzenia polskiego. Polska jest stosunkowo jednorodna etnicznie, jednak na przestrzeni wieków na jej terenie osiedlali się również przedstawiciele innych narodów, takich jak Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini czy Żydzi. Współcześnie, w Polsce żyją również mniejszości narodowe, takie jak Romowie, Tatarzy czy Ormianie.

Polacy nieświadomi swojego pochodzenia

Wiele osób żyjących w Polsce może być nieświadomych swojego pochodzenia, zwłaszcza jeśli ich przodkowie pochodzili z innych krajów lub byli przedstawicielami mniejszości narodowych. Badania na temat świadomości Polaków na temat swojego pochodzenia pokazują, że część z nich nie zna dokładnie swoich korzeni, co może być wynikiem braku dostępu do informacji genealogicznych, przemieszczeń ludności czy zmian granic państwowych.

Posiadam polskie pochodzenie – jak to potwierdzić?

Jeśli podejrzewasz, że posiadasz polskie pochodzenie, istnieje kilka sposobów, aby to potwierdzić. Przede wszystkim warto przeprowadzić badania genealogiczne, które pozwolą na odkrycie historii swojej rodziny. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z dostępnych źródeł, takich jak archiwa państwowe, księgi parafialne czy bazy danych genealogicznych, lub zlecić takie badania specjalistom.

Potwierdzenie polskiego pochodzenia może być również konieczne w przypadku ubiegania się o przywrócenie obywatelstwa polskiego czy uzyskanie Karty Polaka. W takich sytuacjach wymagane są odpowiednie dokumenty, takie jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu przodków, świadczące o ich polskim pochodzeniu.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o repatriacji za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 2. wykaże ona swój związek z polskością.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 2000 r. o repatriacji wykazanie okoliczności, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy było narodowości polskiej, możliwe jest przez potwierdzenie przez te osoby, że przynależą do Narodu Polskiego. Możliwe jest to w szczególności poprzez pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów. Z przepisu tego wynika zatem dopuszczalność stwierdzenia polskiego pochodzenia u osoby, która wychowała się w polskiej tradycji kulturalnej.

Polskie dokumenty tożsamości i ich rola w potwierdzaniu pochodzenia

Polskie dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty, paszport czy Karta Polaka, pełnią ważną rolę w potwierdzaniu polskiego pochodzenia. Posiadanie takich dokumentów umożliwia korzystanie z praw i obowiązków wynikających z przynależności do narodu polskiego, takich jak prawo do zamieszkania i pracy w Polsce, prawo do głosowania w wyborach czy korzystanie z opieki zdrowotnej.

Aby uzyskać dokumenty polskie pochodzenie, należy spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie polskiego pochodzenia, znajomość języka polskiego oraz kultury i tradycji narodowych. W przypadku ubiegania się o Karte Polaka, konieczne jest również złożenie deklaracji narodowości polskiej oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, takich jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu przodków.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 1. polskie dokumenty tożsamości;
 2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 5. dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

 1. o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 2. potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

W art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o repatriacji ustawodawca wymienił dowody, którymi wnioskodawca może potwierdzać polskie pochodzenie. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest przy tym jednolity pogląd co do tego, że wskazany katalog nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy m.in art. 6 ust. 2 Ustawy o repatriacji, który stanowi, że oprócz dokumentów wymienionych w art. 6 ust. 1 dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej lub potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy pochodzenie Polaków, ich świadomość narodową oraz ewolucję tego pojęcia na przestrzeni wieków. Przedstawiliśmy również kwestie związane z polską populacją i jej pochodzeniem. W tym problem nieświadomości swojego pochodzenia oraz sposoby potwierdzania polskiego pochodzenia, takie jak badania genealogiczne czy uzyskanie polskich dokumentów tożsamości.

Podkreśliliśmy również rolę polskich dokumentów tożsamości w potwierdzaniu pochodzenia oraz korzystaniu z praw i obowiązków wynikających z przynależności do narodu polskiego. Wspomnieliśmy o Karcie Polaka jako jednym ze sposobów uzyskania dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie oraz o kryteriach, które należy spełnić, aby ją otrzymać.

Artykuł ten dostarcza wiedzy na temat pochodzenia Polskie oraz związanych z nim zagadnień, takich jak świadomość narodowa, populacja i jej pochodzenie oraz dokumenty tożsamości. Dzięki temu czytelnik może lepiej zrozumieć swoje korzenie oraz znaczenie przynależności do narodu polskiego, jak również ustalić jakie dokumenty są niezbędne aby potwierdzić Polskie pochodzenie w celu ubiegania się o Kartę Polaka czy też zezwolenie na pobyt stały.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale dzięki temu przewodnikowi poznasz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w procesie zakupu. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy podstawowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, proces i wymagania związane z zakupem, zezwolenia na nabycie nieruchomości, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia oraz specyficzne wymagania dotyczące nabywania nieruchomości w strefie nadgranicznej.

Podstawowe informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest uregulowane przez przepisy prawa, które określają, kto może nabywać nieruchomości oraz jakie są warunki i ograniczenia związane z tym procesem. W tej sekcji omówimy definicję cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości, rodzaje nieruchomości, które mogą nabywać cudzoziemcy, oraz porównamy prawa cudzoziemców z UE i EOG z prawami Polaków.

Kto jest uważany za cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości?

W kontekście nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce, cudzoziemcem jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, nieposiadająca osobowości prawnej spółka mająca siedzibę za granicą jak również jednostka organizacyjna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kontrolowana jest przez wyżej wymienione podmioty. Cudzoziemcy dzielą się na różne kategorie, takie jak: obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywatele państw spoza UE i EOG. Każda z tych kategorii może podlegać innym przepisom dotyczącym nabywania nieruchomości w Polsce.

Jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy w Polsce?

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce może obejmować różne rodzaje nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, działki budowlane czy gruntowe. Jednakże, w zależności od kategorii cudzoziemca oraz rodzaju nieruchomości, mogą obowiązywać różne ograniczenia i wyjątki. Na przykład, cudzoziemcy spoza UE i EOG mogą potrzebować zezwolenia na nabycie nieruchomości, podczas gdy obywatele UE i EOG w większości przypadków, nie muszą uzyskiwać takiego zezwolenia.

Czy cudzoziemcy z UE i EOG mają takie same prawa do nabywania nieruchomości jak Polacy?

W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców z UE i EOG, ich prawa są zwykle zbliżone do praw Polaków. Oznacza to, że obywatele UE i EOG mogą nabyć w Polsce nieruchomość bez konieczności uzyskania zezwolenia, podobnie jak obywatele polscy. Jednakże, istnieją pewne wyjątki i ograniczenia, na przykład w przypadku nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej czy nieruchomości rolnych o wielkości powyżej 1ha. W takich sytuacjach, nawet obywatele UE i EOG są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce: Proces i wymagania

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań oraz przestrzegania procedur. W tej sekcji omówimy dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, procedurę uzyskania zezwolenia oraz krok po kroku przewodnik po procesie nabycia nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce?

W przypadku zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce, a w konsekwencji ubiegania się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, wymagane są następujące dokumenty:

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości?

Procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce obejmuje następujące kroki:

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami
 2. Rozpatrzenie wniosku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Opiniowanie wniosku przez Ministra Obrony Narodowej
 4. Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie zezwolenia
 5. W przypadku pozytywnej decyzji, zawarcie umowy notarialnej dotyczącej zakupu nieruchomości
 6. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do właściwego urzędu skarbowego
 7. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych
 8. Wpis do księgi wieczystej
 9. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w 8 krokach

Proces nabycia nieruchomości przez cudzoziemca można przedstawić w formie 8 kroków:

 1. Wybór nieruchomości i uzgodnienie warunków zakupu z jej właścicielem
 2. Zawarcie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości
 3. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości (jeśli wymagane)
 4. Oczekiwanie na decyzję w sprawie zezwolenia
 5. Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność po uzyskaniu zezwolenia
 6. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do urzędu skarbowego i zapłata podatku
 7. Wpis do księgi wieczystej
 8. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Warto zaznaczyć, że w przypadku obywateli UE i EOG, proces nabycia nieruchomości może być uproszczony, gdyż zwykle nie muszą oni uzyskiwać zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

W Polsce, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców jest wymagane w określonych sytuacjach. W tej sekcji omówimy sytuacje, w których zezwolenie jest wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom.

Kiedy zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wymagane?

Wymaganie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, obywatelstwo nabywcy oraz cel zakupu. Zezwolenie jest wymagane w przypadkach, gdy:

Warto zaznaczyć, że obywatele UE i EOG zwykle nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych oraz nieruchomości nabywanych w strefie nadgranicznej.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości?

Warunki wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależą od indywidualnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

Jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom?

Nabycie nieruchomości wbrew przepisom, zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości bez wcześniej uzyskanego zezwolenia jest nieważne. 

W związku z powyższym, zaleca się, aby cudzoziemcy starannie sprawdzali wymagania dotyczące zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce i stosowali się do obowiązujących przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości

W niektórych przypadkach, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców są możliwe. W tej sekcji omówimy sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz jakie zwolnienia są przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane?

Konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak obywatelstwo nabywcy, rodzaj nieruchomości oraz cel zakupu. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane między innymi, gdy:

Jakie są zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców?

Ustawa o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje kilka zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Oto niektóre z nich:

Warto zaznaczyć, że zwolnienia te mają na celu ułatwienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, którzy mają związki z Polską lub prowadzą działalność gospodarczą na jej terytorium. Jednakże, w przypadku nieruchomości rolnych i leśnych oraz nieruchomości położonych w strefach nadgranicznych, obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy zarówno obywateli UE i EOG, jak i cudzoziemców spoza tych obszarów.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące tego, kto jest uważany za cudzoziemca, jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy oraz jakie prawa mają obywatele UE i EOG. Następnie omówiliśmy proces i wymagania związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemca, w tym dokumenty potrzebne do zakupu oraz procedurę uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości.

W dalszej części artykułu skupiliśmy się na zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, omawiając kiedy jest ono wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom. Przedstawiliśmy również sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wszystkie te informacje mają na celu ułatwienie zrozumienia procesu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce oraz pomóc w podjęciu właściwych decyzji związanych z zakupem nieruchomości.

Zwracamy uwagę, iż proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca jest wysoce sformalizowany i warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy sprawdzą zarówno stan prawny nieruchomości, jak również uzyskają zezwolenie na zakup nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Bezczynność Wojewody Śląskiego to problem, który może wpłynąć na funkcjonowanie administracji oraz życie cudzoziemców i ich pracodawców oczekujących np. na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. W niniejszym artykule przedstawimy analizę tego zjawiska, jego skutki oraz możliwości reakcji cudzoziemców i ich pracodawców na taką sytuację. Omówimy również procedury składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Wojewody Śląskiego.

Warto zacząć od zrozumienia, czym jest bezczynność Wojewody Śląskiego. Chodzi o sytuację, gdy wojewoda nie podejmuje żadnych działań w sprawach, które powinien załatwić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyczyny takiej bezczynności mogą być różne, np. brak odpowiednich kompetencji, zaniedbanie obowiązków czy przeciążenie pracą.

Skutki bezczynności Wojewody Śląskiego dla cudzoziemców mogą być poważne w szczególności, iż jest to województwo przygraniczne i niewinna wycieczka do Ostrawy może skończyć się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu i orzeczeniu o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, brak działań ze strony Wojewody Śląskiego może wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które muszą oczekiwać na wydanie stosownych zezwoleń w celu legalnego zatrudnienia cudzoziemca.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec dostrzega bezczynność Wojewody Śląskiego może on złożyć skargę na bezczynność wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zrozumienie bezczynności wojewody śląskiego

W celu zrozumienia bezczynności Wojewody Śląskiego, warto przyjrzeć się definicji oraz charakterystyce tego zjawiska, a także przyczynom, które mogą prowadzić do takiej sytuacji. Porównanie bezczynności wojewody do innych urzędników, takich jak dyrektor czy prezydent, może również pomóc w zrozumieniu specyfiki tego problemu.

Definicja i charakterystyka bezczynności

Bezczynność organu administracji, w tym przypadku wojewody, oznacza brak podejmowania działań w sprawach, które powinien załatwić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wojewoda, jako organ administracji, ma obowiązek wykonywania swoich funkcji w sposób efektywny i zgodny z prawem.

z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w określonym ustawowo terminie organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie. Natomiast pod pojęciem „przewlekłego prowadzenia postępowania” należy rozumieć sytuację prowadzenia postępowania w sposób nieefektywny, poprzez wykonywanie czynności w dużych odstępach czasu, bądź wykonywanie czynności pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny (zob. art. 37 § 1 kpa; por. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r., II OSK 349/18 oraz z dnia 1 lutego 2019 r., II OSK 2931/18 – CBOSA; J. Drachal, J. Jagielski, R. Stankiewicz, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, 6 wyd., Warszawa 2019, str. 91)

Przyczyny bezczynności wojewody śląskiego

Analiza potencjalnych przyczyn bezczynności wojewody może obejmować takie czynniki, jak brak odpowiednich kompetencji, zaniedbanie obowiązków, przeciążenie pracą czy problemy organizacyjne. Warto porównać te przyczyny do sytuacji innych urzędników, takich jak bezczynność dyrektora czy bezczynność prezydenta, aby zrozumieć, czy problem jest specyficzny dla wojewody, czy też dotyczy szerzej administracji publicznej.

Skutki bezczynności dla mieszkańców regionu

Bezczynność wojewody może wpłynąć na funkcjonowanie urzędu wojewódzkiego śląskiego oraz innych instytucji związanych z administracją wojewódzką. Skutki takiej sytuacji dla mieszkańców regionu mogą być poważne, obejmując opóźnienia w załatwieniu spraw, dodatkowe koszty czy problemy z realizacją inwestycji. Przykłady działań, które mogą być opóźnione lub zaniechane z powodu bezczynności wojewody, to np. wydawanie decyzji administracyjnych, nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego czy koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych.

W związku z powyższym, zrozumienie bezczynności wojewody śląskiego oraz jej przyczyn i skutków jest kluczowe dla mieszkańców regionu, którzy mogą być bezpośrednio dotknięci tym problemem. W dalszej części artykułu omówimy procedury składania skarg na bezczynność wojewody oraz możliwości reakcji obywateli na taką sytuację.

Skarga na bezczynność wojewody: procedura i konsekwencje

W sytuacji, gdy obywatele dostrzegają bezczynność wojewody, mają możliwość złożenia skargi na jego działania. W tej części artykułu omówimy, jak złożyć skargę na bezczynność wojewody, jakie są potencjalne konsekwencje takiej skargi oraz kiedy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za bezczynność organu.

Skargę na bezczynność Wojewody Śląskiego należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice za pośrednictwem Wojewody Śląskiego. Od skargi na bezczynność należy uiścić wpis sądowy w wysokości 100 złotych.

Należy pamiętać, iż skarga na bezczynność wojewody powinna zostać poprzedzona wniesieniem ponaglenia do organu wyższego stopnia. W przypadku wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy czy też zezwolenia na pobyt stały organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33 02-699 Warszawa. Ponaglenie do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców wnosimy za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

W sytuacji wnoszenia skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w związku z niewydaniem zezwolenia na pracę na musi zostać ona poprzedzona wniesieniem ponaglenia.

Rozpoznając skargę na bezczynność Wojewody Śląskiego sąd może ją oddalić lub też uwzględnić. W przypadku uwzględnienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zobowiąże Wojewodę Śląskiego do wydania rozstrzygnięcia w określonym terminie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy problem bezczynności Wojewody Śląskiego, jego przyczyny, skutki dla mieszkańców regionu oraz możliwości reakcji obywateli. Przedstawiliśmy definicję i charakterystykę bezczynności wojewody, a także procedury składania skarg na bezczynność wojewody.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o złożeniu skargi na bezczynność wojewody warto skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą, który pomoże ocenić zasadność takiego działania oraz wskaże najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Proces uzyskania karty pobytu w Polsce może być nie tylko czasochłonny, ale też skomplikowany. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej skorzystać z pomocy prawnika podczas takiego procesu. W tym artykule przyjrzymy się złożoności procedury uzyskiwania karty pobytu, korzyściom związanych z pomocą prawnika, sytuacjom, w których warto rozważyć takie wsparcie, oraz dlaczego właśnie nasza firma może być odpowiednim wyborem.

Złożoność procesu uzyskiwania karty pobytu

Proces uzyskiwania karty pobytu w Polsce może być długotrwały i pełen trudności. Wszystko zaczyna się od odpowiedniego przygotowania dokumentów. Bez względu na rodzaj karty pobytu, czy to karta stałego pobytu czy karta pobytu czasowego, wymagane dokumenty i procedury mogą być w niektórych przypadkach nieco skomplikowane.

Kluczowym dokumentem jest wniosek o wydanie karty pobytu, który należy wypełnić starannie i zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, należy dostarczyć wiele innych dokumentów, takich jak:

W przypadku karty pobytu czasowego, ważna jest również umowa z pracodawcą, która musi spełniać określone kryteria.

Po złożeniu dokumentów rozpoczyna się proces oceny wniosku przez odpowiednie instytucje. Nieprawidłowo wypełniony wniosek lub brak jakiegoś dokumentu może skutkować odrzuceniem wniosku, co opóźni proces uzyskania karty pobytu dla cudzoziemca.

Jakie korzyści może zapewnić Ci pomoc prawnika przy uzyskaniu karty pobytu?

Zatrudnienie doświadczonego prawnika może znacząco ułatwić cały proces uzyskiwania karty pobytu. Oto kilka korzyści wynikających z pomocy specjalisty:

Kiedy warto zainwestować we wsparcie prawnika?

Skorzystanie z usług doświadczonego prawnika pomocy prawnika może być szczególnie pomocne w poniższych sytuacjach: 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy przy uzyskiwaniu karty pobytu, nasz zespół prawniczy będzie odpowiednim wyborem. Doświadczenie i wiedza w dziedzinie prawa imigracyjnego pozwalają nam świadczyć kompleksową pomoc wszystkim naszym Klientom. Działamy na terenie całego kraju, dlatego niezależnie od tego, czy składasz wniosek o kartę pobytu w Warszawie, czy w dużo mniejszym mieście, jesteśmy w stanie zapewnić Ci rzetelną pomoc. 

Wspieramy cudzoziemców na każdym etapie procesu uzyskiwania karty pobytu. Począwszy od konsultacji i przygotowania dokumentów, aż do reprezentowania Cię w sytuacjach problemowych. Naszym celem jest zapewnienie Ci możliwości spokojnego przebrnięcia przez cały proces uzyskiwania karty pobytu. M.in. poprzez eliminację stresu związanego z formalnościami i biurokracją. 

Podsumowując, proces uzyskania karty pobytu w Polsce może być złożony i czasochłonny, a zatrudnienie prawnika może znacząco ułatwić ten proces. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy uzyskiwaniu karty pobytu, warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika. Nasze Centrum Obsługi Cudzoziemców złożone z doświadczonych prawników jest gotowe pomóc Ci w każdym aspekcie procesu uzyskiwania karty pobytu. Działamy szybko i efektywnie, dbając o Twoje interesy. 

Warto pamiętać, że karta pobytu to nie tylko formalność, ale również kluczowy dokument, który pozwoli Ci legalnie przebywać i pracować w Polsce. Dlatego zainwestowanie w pomoc prawnika może okazać się długoterminową inwestycją w Twoją stabilność i przyszłość w tym kraju.

W związku z konfliktem zbrojnym do Polski przybyło niecałe 2 miliony obywateli Ukrainy. Większość z nich pozostaje do teraz na terenie Polski. Warto wiedzieć, że przysługuje im tymczasowa ochrona, która została przedłużona do 4 marca 2025 r. Jednocześnie od dnia  28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Przepisy dotyczą między innymi zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Zasady pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Obywatele Ukrainy mają 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Od 1 kwietnia obywatele, którzy posiadają PESEL mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Trzeba wiedzieć, że obywatelom Ukrainy przysługuje specjalne traktowanie, a mianowicie nawet w przypadku braku przesłanki pobytu zezwolenie zostanie udzielone na okres przynajmniej 1 roku. Oczywiście Ukraińcy mają nadal wolny dostęp do rynku pracy w Polsce, ale pod warunkiem, że będą informować urząd pracy o podjęciu zatrudnienia w przeciągu 2 tygodni. Jeżeli obywatele Ukrainy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego państwa niż Polska, to nie mogą korzystać już z benefitów przyznawanych im na terenie Polski. W takim przypadku status UKR zostaje automatycznie anulowany. Dokonano również nowelizacji spec ustawy, co oznacza, że obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę i podróżować w ramach Unii Europejskiej. Nadal obowiązują też ułatwienia i zwolnienia podatkowe. Wstępnie będą one obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. wciąż obowiązuje i będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Przedłużenie uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

Okres ważności wiz krajowych, jak i zezwoleń obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak został przedłużony o 18 miesięcy. Dotyczy to również terminu ważności kart pobytu polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, a także dokumentów “zgoda na pobyt”. Doszło również do nowelizacji ustawy na podstawie art.2 ust. 1 ustawy specjalnej. Dotyczy ona wyłącznie obywateli Ukrainy. Trzeba wiedzieć, że jeżeli korzystają oni z ochrony czasowej w innym kraju niż Polska, ale należącym do Unii Europejskiej tracą swoje uprawnienia pobytowe. Obywatele Ukrainy mogą przebywać legalnie w Polsce do dnia 31 sierpnia 2024 r. Jednak dotyczy to tylko dzieci, które realizują obowiązek szkolny czy przedszkolny w polskim systemie oświaty, a także dzieci, które pobierają naukę w przedszkolu bądź szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty, ale z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedłużenie dotyczy także rodziców i opiekunów, jeżeli uczniowie są niepełnoletni. Do dnia 30 września 2024 r. zostaje też przedłużony pobyt obywateli Ukrainy, którzy będą przystępować do polskiego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 

Specustawa wojenna – jak wygląda kwestia pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed wybuchem wojny 

Wiza zostaje przedłużona, jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce: 

Pobyt legalny będzie obowiązywał do dnia 4 marca 2024 r. W przypadku upływu ważności kart pobytu czy dokumentów “zgoda na pobyt tolerowany”, które nastąpiły w dniu 24 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy nadal mogą legalnie przebywać na terenie Polski. Zezwolenia ich zostały automatycznie przedłużone do dnia 4 marca 2024 r. Dotyczy to także osób, które miały opuścić Polskę zgodnie z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach.   

Jak obywatel Ukrainy może zatrudnić się w Polsce?

Po otrzymaniu PESEL każdy obywatel Ukrainy może poszukać zatrudnienia w Polsce. Wystarczy, że zgłosi się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jednocześnie pracodawcy mogą zatrudniać obywateli Ukrainy i ten fakt powinni zgłosić w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. Można to zrobić za pomocą systemu praca.gov.pl. Wystarczy tylko wejść w zakładkę “usługi elektroniczne”, a następnie kliknąć w zakładkę “zatrudnienie cudzoziemców”. Następnie “powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Obywatele Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej mogą pracować na terenie Polski wyłącznie na powiadomieniu. Inne formy legalizacji zatrudnienia dotyczą Ukraińców, którzy przebywają w Polsce na podstawie karty pracy, wizy czy w ramach ruchu bezwizowego.    

Witamy w kompleksowym przewodniku po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. W tym artykule omówimy wszystkie kluczowe aspekty związane z kartą pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy, takie jak rodzaje kart, proces ubiegania się o nie, praca w Polsce, koszty i opłaty, a także kwestie prawne i administracyjne. Zapewniamy, że po przeczytaniu tego przewodnika będziesz dobrze przygotowany do ubiegania się o kartę pobytu czasowego i rozpoczęcia nowego życia w Polsce.

Czym jest karta pobytu dla Ukraińca?

Karta pobytu w Polsce dla Ukraińca to dokument, który umożliwia legalny pobyt na terytorium Polski przez określony czas. Jest to szczególnie ważne dla pracowników z Ukrainy, którzy chcą legalnie pracować i mieszkać w Polsce. Karta pobytu dla Ukraińców w Polsce jest wydawana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Definicja i cel karty pobytu dla Ukraińca

Pobyt czasowy to rodzaj zezwolenia na pobyt, które pozwala obywatelom Ukrainy przebywać w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat. Cel pobytu może być różny, np. praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy reagrupacja rodzinna. Karta pobytu czasowego jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które jest decyzją administracyjną wydaną przez wojewodę.

Rodzaje kart pobytu dostępnych dla obywateli Ukrainy

W Polsce dostępne są różne rodzaje kart pobytu dla obywateli Ukrainy, w zależności od celu pobytu. Do najważniejszych należą:

Karta pobytu czasowego a stałego: kluczowe różnice

Karta pobytu czasowego dla Ukraińca pozwala na legalny pobyt w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat, z możliwością przedłużenia. Natomiast karta pobytu stałego dla Ukraińca umożliwia nieograniczony pobyt w Polsce, bez konieczności przedłużania zezwolenia. Główną różnicą między tymi dwoma typami kart pobytu jest czas ich ważności oraz warunki, które trzeba spełnić, aby je uzyskać. Karta pobytu stałego jest trudniejsza do uzyskania, ale daje większą stabilność i pewność długotrwałego pobytu w Polsce.

Proces ubiegania się o kartę pobytu czasowego

W celu uzyskania karty pobytu czasowego dla Ukraińca, należy złożyć wniosek o pobyt czasowy oraz przedstawić wymagane dokumenty na pobyt czasowy. W tym artykule omówimy szczegółowo proces ubiegania się o wniosek o kartę pobytu, niezbędne dokumenty, miejsce i termin składania wniosku oraz czas oczekiwania na wydanie karty pobytu.

Wymagane dokumenty do karty pobytu dla Ukraińca

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińca, konieczne jest przedstawienie następujących niezbędnych dokumentów:

Warto zwrócić uwagę, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od celu pobytu. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić dokładnie, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku lub zlecić prowadzenie sprawy naszej firmie.

Miejsce i termin składania wniosku o kartę pobytu

Miejsce składania wniosku o kartę pobytu dla Ukraińca to urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Termin złożenia wniosku zależy od celu pobytu, jednak zasadniczo wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy powinien być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Procedura ubiegania się o kartę pobytu: krok po kroku

Oto szczegółowy opis procedury ubiegania się o kartę pobytu dla obywatela Ukrainy:

 1. Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do ubiegania się o kartę pobytu;
 2. Złożenie wniosku o pobyt czasowy w odpowiednim urzędzie wojewódzkim;
 3. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez urząd wojewódzki, co może trwać kilka miesięcy;
 4. Odbiór decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy lub odmowie jego wydania;
 5. W przypadku pozytywnej decyzji, odbiór karty pobytu w urzędzie wojewódzkim.

Osoba ubiegająca się o kartę pobytu ma obowiązek śledzenia postępu sprawy oraz informowania urzędu o wszelkich zmianach w swojej sytuacji, które mogą wpłynąć na decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy o uzyskanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy naszej firmie to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami m.in. dopilnujemy aby wniosek o pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu w Polsce, pomożemy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz dopilnujemy aby decyzja została wydana w ustawowym terminie.

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy może się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Zazwyczaj proces wydawania karty pobytu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Warto jednak pamiętać, że czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji lub dokumentów od wnioskodawcy.

Koszty i opłaty związane z kartą pobytu

Ważnym aspektem ubiegania się o kartę pobytuopłaty za kartę pobytu oraz koszt wydania karty pobytu. W tej części artykułu omówimy szczegółowo, jakie są związane z tym koszty oraz jakie opłaty muszą zostać uregulowane przez obywatela Ukrainy ubiegającego się o kartę pobytu w Polsce.

Opłata skarbowa za wydanie karty pobytu

Opłata skarbowa jest jednym z obowiązkowych kosztów związanych z ubieganiem się o kartę pobytu. Jest to opłata, którą wnioskodawca musi uiścić za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na rachunek bankowy właściwej gminy. Opłata skarbowa jest naliczana na podstawie taryfy opłat skarbowych i różni się w zależności od zezwolenia o jakie cudzoziemiec się ubiega. Warto sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych przed złożeniem wniosku, aby uniknąć nieprawidłowości w opłaceniu wniosku.

Koszt wydania karty pobytu: co musisz wiedzieć

Koszt wydania karty pobytu obejmuje zarówno opłatę skarbową, jak i inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu. Do tych kosztów mogą należeć między innymi:

Warto zwrócić uwagę, że koszt wydania karty pobytu może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz rodzaju karty pobytu. Dlatego warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć niespodziewanych wydatków.

Podsumowując, opłaty za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz koszt wydania karty pobytu są istotnym elementem procesu ubiegania się o kartę pobytu dla obywateli Ukrainy. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych oraz inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć problemów związanych z niewłaściwym opłaceniem wniosku.

Kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu

W tej części artykułu omówimy kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu, takie jak utrata lub uszkodzenie karty pobytu, informacje na karcie pobytu oraz okres ważności karty. Poruszymy również tematykę związaną z ukraińskimi uchodźcami i kartą pobytu oraz nadaniem numeru PESEL.

Utrata lub uszkodzenie karty pobytu: co robić?

W przypadku utrata karty pobytu lub jej uszkodzenia, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim władzom. W Polsce, odpowiednim miejscem do zgłoszenia takiej sytuacji jest wojewódzki urząd, który wydał kartę pobytu. Następnie, należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu, przedstawiając dowód zgłoszenia utraty lub uszkodzenia oraz opłatę skarbową za wydanie nowej karty. W przypadku utraty karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warto również zgłosić sprawę na policję.

Informacje zawarte na karcie pobytu

Informacje na karcie pobytu są istotne dla władz kontrolujących legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Na karcie pobytu znajdują się między innymi:

Te informacje potwierdzają legalność pobytu i uprawnienia cudzoziemca, włącznie z pracą i dostępem do usług publicznych

Okres ważności karty pobytu i konsekwencje jej wygaśnięcia

Okres ważności karty pobytu czasowego jest ściśle związany z rodzajem karty oraz celu pobytu. W przypadku karty pobytu czasowego, okres ważności może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Po upływie tego okresu, cudzoziemiec musi ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia lub opuścić terytorium Polski.

Ważne jest, aby śledzić okres ważności karty pobytu. Odpowiednio wcześnie złożenie wniosku o jej przedłużenie pozwala uniknąć problemów związanych z legalnością pobytu w Polsce.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. Omówiliśmy definicję, cele i rodzaje kart pobytu, proces ubiegania się o nie, koszty oraz aspekty prawne i administracyjne. Poruszyliśmy również tematykę związaną z pracą w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę.

Wyjaśniliśmy znaczenie monitorowania ważności takiego dokumentu jak karta pobytu dla Ukraińca. Terminowe składanie wniosków o jej przedłużenie pomaga uniknąć problemów z legalnością pobytu w Polsce. Wskazaliśmy, że w przypadku utraty lub uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić to władzom i złożyć wniosek o nową kartę.

Artykuł jest wszechstronnym źródłem informacji dotyczących karty pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytelników. Mamy nadzieję, że dzięki niemu ułatwimy proces ubiegania się o kartę pobytu oraz dostarczymy praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego jej wykorzystania.

Współczesne migracje ludności to złożony proces dotykający wiele krajów, w tym Polski. Cudzoziemcy pragnący osiedlić się lub przebywać w Polsce często zderzają się z licznymi przepisami i wymogami prawnymi w zakresie pobytu na terytorium RP. Ta kwestia to problem, który dotyczy wielu z nich i stanowi źródło wątpliwości. Ale co tak naprawdę oznacza “nielegalny pobyt” w Polsce i jakie są metody na jego zalegalizowanie?

Co to jest nielegalny pobyt?

Cudzoziemcy przybywający do Polski często stają przed wyzwaniami związanymi z formalnościami i wymogami prawnymi. Jednym z terminów, który może budzić wiele pytań, jest nielegalny pobyt. Czym dokładnie jest i jakie konsekwencje niesie dla osób, które znajdują się w takiej sytuacji? W poniższym fragmencie artykułu przedstawimy i przeanalizujemy definicję nielegalnego pobytu oraz jego wpływu na życie i status cudzoziemców w Polsce.

Definicja z punktu widzenia prawa

Nielegalny pobyt w Polsce to temat, który wywołuje wiele wątpliwości wśród cudzoziemców pragnących odwiedzić lub osiedlić się w naszym kraju. Nielegalny pobyt odnosi się do sytuacji, w której cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski bez wymaganych przez prawo dokumentów lub przekroczył okres legalnego pobytu określony w jego wizie lub innym dokumencie. 

W skrócie, mówiąc o nielegalnym pobycie, mamy na myśli sytuację, w której osoba z innego kraju przebywa na terytorium Polski bez odpowiedniego uzasadnienia – może to być na przykład sytuacja, gdy ktoś przekroczył okres pobytu określony w jego wizie turystycznej, studenckiej czy roboczej. Inny przykład to osoby, które wjechały do Polski bez wizy, mimo że ich obywatelstwo wymaga posiadania takiego dokumentu.

Każdy cudzoziemiec, niezależnie od powodów swojego przyjazdu, musi spełniać wymagania określone przez polskie prawo. Obejmują one między innymi, wspomniane już, posiadanie ważnego paszportu, odpowiedniej wizy czy pozwolenia na pobyt. Warto zaznaczyć, że regulacje te różnią się w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca, umów międzynarodowych, a także celu wizyty (np. turystyka, praca, nauka). Brak spełnienia tych wymagań lub nieprzestrzeganie warunków określonych w posiadanych dokumentach niesie za sobą konkretne konsekwencje prawne.

Konsekwencje nielegalnego pobytu

Nielegalny pobyt na terytorium Polski niesie za sobą szereg konsekwencji, zarówno prawnych, jak i społecznych. Wśród najbardziej bezpośrednich skutków prawnych jest ryzyko poddania procedurze wydalenia. W praktyce oznacza to, że osoba może zostać zmuszona do opuszczenia kraju, a jej powrót może być uniemożliwiony przez czasowy zakaz wjazdu na teren kraju, w którym przebywał nielegalnie. W niektórych przypadkach może on wynosić nawet kilka lat.

Jednak konsekwencje nielegalnego pobytu nie kończą się na aspektach prawnych. Osoby w tej sytuacji stają się bardziej podatne na różnego rodzaju wyzysk, np. pracę za znacznie niższe wynagrodzenie niż przeciętne, w nieludzkich warunkach, czy też w niestandardowym wymiarze pracy. Często boją się zgłosić nadużycia w obawie przed deportacją, co czyni je łatwym celem dla nieuczciwych pracodawców.

Nielegalny status wpływa także na dostęp do podstawowych usług. Brak legalizacji może skutkować problemami z dostępem do opieki zdrowotnej, co w sytuacjach nagłych staje się szczególnie problematyczne. Dzieci nielegalnych imigrantów mogą napotykać trudności w dostępie do edukacji, co długoterminowo wpływa na ich przyszłe możliwości życiowe.

Jak można zalegalizować pobyt?

Kwestia legalizacji pobytu w Polsce jest jednym z najważniejszych aspektów, z którym muszą się zmierzyć cudzoziemcy chcący zamieszkać w naszym kraju na dłuższy czas. Niezależnie od powodów przyjazdu, istnieją określone procedury i ścieżki, które umożliwiają uregulowanie statusu. Często są one uzależnione od indywidualnej sytuacji cudzoziemca oraz celu, dla którego przybył do Polski. Czy to studia, praca, czy poszukiwanie schronienia – każda z tych kategorii ma swoje specyficzne wymagania i procesy, które trzeba spełnić, by legalnie przebywać w Polsce.

Legalizacja pobytu ze względu na przynależność do danej grupy

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce jest złożonym procesem, który zależy od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o nią. Istnieją specyficzne kategorie, które określają ścieżki legalizacji – od studiujących przez pracujących po tych, którzy poszukają azylu.

Studenci

Dla wielu młodych obcokrajowców Polska staje się miejscem edukacji. Jeśli są przyjęci na studia w polskiej uczelni, mają prawo ubiegać się o kartę pobytu na czas trwania swojej edukacji. Wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające przyjęcie na uczelnię, a także zapewnienie środków do życia na okres studiów. Karta pobytu dla studentów pozwala również, w pewnym zakresie, na podjęcie pracy, co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla wielu młodych ludzi.

Pracownicy

Cudzoziemcy, którzy mają ofertę pracy od polskiego pracodawcy, mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę i tymczasowe pozwolenie na pobyt. W zależności od rodzaju umowy i charakteru pracy, istnieją różne kategorie pozwoleń na pracę. Kluczowe jest, aby pracodawca dokonał odpowiednich procedur i potwierdził konieczność zatrudnienia cudzoziemca. Po uzyskaniu pozwolenia na pracę, cudzoziemiec może ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Polsce.

Azylanci

Osoby, które uciekają przed prześladowaniami w swoim kraju ojczystym i szukają schronienia w Polsce, mogą ubiegać się o azyl. Proces ubiegania się o azyl jest skomplikowany i wymaga przedstawienia dowodów na to, że osoba ubiegająca się o azyl naprawdę jest zagrożona w swoim kraju ojczystym. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba ubiegająca się o azyl otrzymuje status uchodźcy lub ochronę międzynarodową, co pozwala jej na legalny pobyt i pracę w Polsce.

Procedury i dokumenty umożliwiające legalizację pobytu w Polsce 

Aby zalegalizować pobyt w Polsce, cudzoziemiec musi spełnić określone kryteria i przedłożyć wymagane dokumenty. Wśród najważniejszych są: wniosek o pozwolenie na pobyt, paszport, zdjęcia, umowa o pracę lub potwierdzenie statusu studenta oraz ewentualne inne dokumenty potwierdzające legalność pobytu. Procedura legalizacji może być różna w zależności od podstawy prawnej pobytu, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami oraz skonsultowanie się z ekspertem w dziedzinie prawa imigracyjnego.

Polska, leżąca w sercu Europy, przyciąga ludzi z całego świata z różnorodnych powodów: kulturowych, ekonomicznych oraz edukacyjnych. Bez względu na cel przyjazdu, jeśli planujesz pozostać w Polsce dłużej niż przez kilka miesięcy, prawdopodobnie będziesz potrzebował karty pobytu. Ten artykuł stanowi przewodnik dotyczący procesu ubiegania się o taką kartę, wymaganych dokumentów oraz innych kluczowych informacji, które pomogą Ci w tym procesie.

Kto może ubiegać się o kartę pobytu w Polsce?

Karta pobytu w Polsce jest dokumentem pozwalającym obywatelom państw spoza strefy Schengen legalnie przebywać na terenie Polski przez dłuższy okres. Dotyczy to osób, którym udzielono w Polsce:

Karta pobytu stanowi potwierdzenie tożsamości jej posiadacza w trakcie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niej, obcokrajowcy posiadający dokument podróży mogą wielokrotnie przekraczać granicę kraju bez konieczności starania się o wizę. 

Karta pobytu w Polsce – podstawowe informacje

Karta pobytu w Polsce to ważny dokument, który stanowi potwierdzenie prawa do legalnego przebywania na terytorium Polski przez określony czas lub na stałe. Jest ona wydawana obywatelom państw trzecich, czyli tym spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Osiadając w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni, w wielu przypadkach konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na pobyt. Karta pobytu to nie tylko obowiązek, ale i pewnego rodzaju zabezpieczenie. Dzięki niej cudzoziemiec posiada określone prawa podczas pobytu w Polsce i jest chroniony przed ewentualnymi nieporozumieniami związanych z legalnością jego pobytu. Ponadto, karta ta jest niezbędna w wielu formalnościach, takich jak zakładanie działalności gospodarczej, wynajmowanie mieszkania czy korzystanie z usług publicznych.

Co więcej, karta pobytu w Polsce umożliwia jej posiadaczowi podróżowanie po krajach obszaru Schengen przez maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180 dni. Aby cudzoziemiec mógł to zrobić, musi spełniać kilka warunków:

Rodzaje kart pobytu dostępnych w Polsce

W Polsce wyróżniamy głównie dwie karty pobytu: tymczasową i stałą. Karta tymczasowa przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Samo zezwolenie na pobyt stały jest oczywiście bezterminowe, ale warto mieć na uwadze, że dokument w postaci karty pobytu stałego wydawany jest na okres 10 lat. 

Dokumenty potrzebne do wniosku o kartę pobytu tymczasowego

Aby ubiegać się o kartę pobytu tymczasowego w Polsce, konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na taki pobyt. Wymagane są również cztery aktualne zdjęcia, fotokopia paszportu oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania. Kluczowe są także dokumenty, które uzasadniają cel Twojego pobytu – mogą to być na przykład umowa o pracę lub zaświadczenie o przyjęciu na studia. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

Składając wniosek o kartę pobytu stałego w Polsce, konieczne jest przedstawienie czterech aktualnych zdjęć oraz fotokopii paszportu. Kluczowe jest także potwierdzenie nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski przez ostatnie 5 lat. Ważne jest również dostarczenie dokumentów świadczących o stabilnej sytuacji życiowej, takich jak umowa o pracę na czas nieokreślony czy tytuł własności mieszkania.

Gdzie składać wniosek i w jakim formacie?

Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie wojewódzkim odpowiednim dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Najczęściej preferowanym i wymaganym formatem jest forma papierowa, co oznacza, że wnioskodawca musi osobiście dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty. Jednakże z uwagi na ciągłe zmiany w procedurach i wymaganiach, zalecamy regularne odwiedzanie oficjalnej strony internetowej konkretnego urzędu wojewódzkiego lub kontakt z naszymi specjalistami, aby uzyskać najnowsze informacje i upewnić się, że wniosek jest kompletowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Jakie są opłaty związane z wnioskowaniem o kartę pobytu?

Opłaty związane z rozpatrywaniem wniosków o kartę pobytu w Polsce nie są stałe i mogą ulegać zmianom w zależności od kilku czynników. Po pierwsze, koszt związany z wnioskiem może różnić się w zależności od rodzaju dokumentu, o który się ubiegasz – czy jest to karta pobytu tymczasowego, stałego czy np. karta pobytu długoterminowego rezydenta UE. Po drugie, stawki opłat mogą być aktualizowane w związku z przepisami wewnętrznymi lub decyzjami budżetowymi na poziomie województwa lub kraju. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy braku informacji na oficjalnej stronie urzędu wojewódzkiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz poprzez formularz zgłoszeniowy lub e-mail. 

Kiedy decyzja i co zrobić w przypadku odmowy? 

Czas oczekiwania na decyzję dotyczącą karty pobytu w Polsce nie jest stały i może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak ilość wniosków w danym okresie, złożoność sprawy czy nawet sytuacja administracyjna w konkretnym urzędzie wojewódzkim. W praktyce okres ten może wynosić od kilku tygodni dla prostych i dobrze udokumentowanych spraw, aż do kilku miesięcy w bardziej skomplikowanych przypadkach lub w sytuacjach, gdy wymagane są dodatkowe dokumenty czy wyjaśnienia.

Jeśli decyzja jest niekorzystna dla wnioskodawcy i zostaje mu odmówione prawo do karty pobytu, nie jest to jeszcze ostateczne zamknięcie sprawy. Każdy cudzoziemiec, który otrzymał odmowną decyzję, ma prawo do jej zaskarżenia. Procedura odwoławcza oraz niezbędne kroki są dokładnie opisane w decyzji, którą otrzymuje interesant. Zazwyczaj odwołanie należy złożyć w określonym, ścisłym terminie, dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć otrzymane pismo oraz postępować zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności