Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Wywiad środowiskowy

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku, zgodnie z przedstawionym artykułem 11 wskazuje, że funkcjonariusze Straży granicznej mogą przeprowadzać wywiad środowiskowy lub ustalić miejsce pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym. Są to czynności mające charakter faktyczny, a tym samym pełnią rolę czynności dowodowych. 
 
Zgodnie z artykułem 2 cytowanego powyżej artykułu, wywiad środowiskowy obejmuje zebranie informacji dotyczących danych cudzoziemca, miejsca jego pobytu, członków rodziny cudzoziemca jak również osób które wraz z nim zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, wykonywania pracy przez cudzoziemca lub prowadzenia działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania nauki ( ewentualnie szkolenia zawodowego), sytuacji materialnej oraz warunków bytowych, działań mogących mieć wpływ na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewentualnie stanowiących zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, jak również innych okoliczności, które mogłyby mieć istotne wpływ na rozstrzygnięcie postepowania prowadzonego wobec cudzoziemca.
 
Aktem szczególnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. określa sposób i tryb przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego, zakres tego wywiadu oraz miejsce i czas jego przeprowadzania, a także formę sprawozdania sporządzanego z przeprowadzonego wywiadu. W sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu cudzoziemca wskazanym przez niego, w miejscu jego pracy lub nauki lub w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wywiad może być przeprowadzany we wskazanym przez cudzoziemca miejscu zamieszkania lub pobytu jego małżonka lub innego członka rodziny, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym. Wywiad przeprowadza się w godzinach od 6:00 do 22:00.
 
Zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu, funkcjonariusz przed przystąpieniem do wywiadu, podaje osobie udzielającej informacji swój stopień oraz imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną do przeprowadzenia wywiadu i cel jego przeprowadzenia.
 
Jeżeli dokonanie sprawdzenia lokalu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od cudzoziemca, funkcjonariusze Straży Granicznej informują o tym fakcie organ prowadzący postępowanie oraz przekazują mu informacje zgromadzone w toku czynności obejmujących przeprowadzanie wywiadu środowiskowego i ustalanie miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym.
 
Co istotne, wywiad środowiskowy może być dokonywany wyłącznie w toku postępowania, a zatem nie można ich dokonywać bez wszczęcia postępowania jak również po jego zakończeniu. Owe czynności są dokonywane na żądanie organu, ewentualnie jako własne czynności w związku z prowadzonym postępowaniem przed Strażą Graniczną. Komendant oddziału lub placówki straży Granicznej, zgodnie z obowiązującym prawem prowadzi postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu i w związku z tym, może okazać się niezbędne ustalenie stanu faktycznego- czy zawarcie związku małżeńskiego lub istnienie związku małżeńskiego nie nastąpiło w celu obejścia przepisów ustawy.
 
Zgodnie z zawartą w Kodeksie Postępowania Administracyjnego zasadą otwartego systemu środków dowodowych, daje ona możliwość przeprowadzenia przez organ rozstrzygający sprawę każdego dowodu ( również nienazwanego), jeśli tylko dowód ten może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, jak również sama procedura jego przeprowadzenia nie jest sprzeczna z przepisami prawa.
 
Po zakończeniu wywiadu środowiskowego, funkcjonariusz Straży Granicznej niezwłocznie sporządza sprawozdanie ( w jednym egzemplarzu, który dołącza się do akt sprawy), winno ono  zawierać: mię i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad: nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz przeprowadzający wywiad pełni służbę, imię i nazwisko cudzoziemca; imię i nazwisko osoby udzielającej informacji; miejsce przeprowadzenia wywiadu; wyjaśnienia i informacje ustalone w toku wywiadu; ewentualne uwagi; datę przeprowadzenia wywiadu; datę sporządzenia sprawozdania z wywiadu; podpis funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2021-01-22 12:16
Tatiananapisał(a):
Do którego dnia wprowadzono zakaz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez Covid-19?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług