Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Pobyt tolerowany a pobyt stały

Termin ,,Zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy rozpatrywać z uwzględnieniem starego jak i obowiązującego stanu prawnego. Ustawa o udzielaniu Cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2003 roku rozstrzygała o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, w sprawie wydalenia cudzoziemca jak również w związku z niewykonalnością wydalenia. Obowiązująca ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku, w artykułach 351-358 przedstawia jak w chwili obecnej wygląda proces udzielania zgody na pobyt tolerowany. Jest ona powiązana z procesem zobowiązania cudzoziemca do powrotu, odrębnym postępowaniem w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.   
 
Zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku, zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli zobowiązanie go do powrotu może nastąpić jedynie do państwa, w którym w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej  w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub mógłby on być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego- w przypadku, gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca, lub może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca. 
 
Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się dokument ,, zgoda na pobyt tolerowany”.  Opisany powyżej dokument, wydaje na wniosek cudzoziemca Komendant Oddziału Straży Granicznej lub Komendant Placówki Straży Granicznej, który udzielił zezwolenia na pobyt tolerowany. Potwierdza on tożsamość cudzoziemca w czasie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie stanowi potwierdzenia obywatelstwa cudzoziemca. Dokument ,,zgoda na pobyt tolerowany” nie daje cudzoziemcowi prawa do przekraczania granicy.  
 
Dokument ,,zgoda na pobyt tolerowany” jest ważny przez okres dwóch lat, licząc od momentu jego wydania. Następnie należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego dokumentu, do organu, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany. Organ właściwy do wydania dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” pobiera od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie lub wymianę tego dokumentu, odciski linii papilarnych. Co istotne, cudzoziemiec któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany uprawniony jest do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku, zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na odstawie artykułu 351 punkt 1 lub 3 ( opisanych w akapicie pierwszym). Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, podczas legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Do wniosku należy dołączyć: cztery aktualne fotografie, kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu),  dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany oraz dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 
Należy zwrócić jednak szczególną uwagę, iż zezwolenie na pobyt stały nie może zostać udzielone cudzoziemcowi, któremu została udzielona zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Polski z powodu niewykonalności zobowiązania cudzoziemca do powrotu z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca (tj. zgoda na pobyt tolerowany została wydana  na podstawie art. 351 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług