Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Minęły pierwsze miesiące obowiązywania znowelizowanych przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców spoza UE w Polsce tj. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku praz oraz Ustawy o cudzoziemcach. Niestety po raz kolejny zamiast obiecywanych „uproszczeń w uzyskiwaniu dokumentów” na pracodawców nałożono kolejne obowiązki, procedurę skomplikowano, zaostrzono kary, wzmożono kontrolę a w wielu wypadkach nowe przepisy odstają całkowicie od potrzeb rynku pracy.
 
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż obowiązujące wcześniej oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy zostały zastąpione oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleniami na pracę sezonową. Co niezmiernie istotne od dnia 1 stycznia 2018 roku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, jak również niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. 
 
Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa powyżej lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.
 
Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie zasady, iż jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Powyższy przepis znajduje również zastosowanie w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.
 
Ustawodawca zaostrzył również kary związane z nielegalnym powierzeniem pracy cudzoziemcowi. W chwili obecnej zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”
 
Korzystając z okazji przypominamy również o kilku obowiązkach wynikających z przepisów prawa o których pracodawcy nagminnie zapominają co może narazić ich w razie kontroli na nałożenie grzywny, wydanie decyzji o nakazaniu opuszczenia kraju przez pracowników na nawet odpowiedzialność karną:
  1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przechowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii dokumentu, o którym mowa powyżej. (art. 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  3. Przed podpisaniem umowy, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2018-08-28 16:02
Grażynanapisał(a):
Czy dobrze rozumiem, jeżeli cudzoziemiec pracował krócej niż 3 miesiące i złożył wniosek o kartę pobytu i nie otrzymał decyzji do daty zakończenia zezwolenia na pracę wynikającej z oświadczenia o powierzeniu pracy to należy go zwolnić, ponieważ złożył wniosek o kartę za wcześnie .Ma pieczątkę w paszporcie czyli legalny pobyt .
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25806
Zrealizowanych
usług