(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarówno obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach, jak również Ustawa o obywatelstwie polskim uzależniają uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie się czy też obywatelstwa polskiego od spełnienia przesłanki nie stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W praktyce często spotykamy się, iż ten ustawowy zapis jest błędnie interpretowany i w konsekwencji stanowi podstawę wydania decyzji negatywnej. Czy właściwie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego?
 
Naruszenie prawa dokonane przez cudzoziemca, aby mogły stać się podstawą wydania decyzji odmownej, muszą prowadzić do stwierdzenia, iż w przyszłości będzie on również naruszał obowiązujący porządek prawny. Niezbędna jest zatem wnikliwa ocena rodzaju naruszeń prawa, ich wagi gatunkowej, a także analiza jego dotychczasowego i aktualnego zachowania. Ocena konkretnych naruszeń prawa powinna być dokonana na tle całościowej oceny jego postawy w stosunku do obowiązującego w Polsce porządku prawnego.
 
Dokonując oceny, czy cudzoziemiec będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy uwzględnić rodzaj stwierdzonego naruszenia prawa, kwalifikację prawną czynu, rodzaj i wysokość orzeczonej kary, stosowane środki probacyjne, informacje dotyczące przebiegu wykonania kary, częstotliwość stwierdzonych naruszeń – odstępy czasu pomiędzy kolejnymi przestępstwami, upływ czasu pomiędzy ostatnim ze stwierdzonych naruszeń a dniem wydania decyzji oraz osobistą sytuację cudzoziemca.
 
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie V SA/Wa 1470/2005 wskazano, iż pogląd organu odwoławczego, że każde naruszenie prawa już stanowi podstawę decyzji o odmowie przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi wykładnię omawianego przepisu zbyt rozszerzającą. Nie każde naruszenie prawa może być w ten sposób kwalifikowane, a ustalenie tej okoliczności wymaga wskazania faktu naruszenia oraz uzasadnienia, dlaczego to naruszenie stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Jeżeli otrzymaliście Państwo odmowę udzielenia ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, zachęcamy do przesłania nam skanu decyzji w celu jej analizy co do możliwości jej zmiany.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług