(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Szefa Urzędu.
 
Szef Urzędu do Spraw cudzoziemców jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej. Jako taki posiada on pozycję prawną samodzielnego organu administracji wyposażonego we własne, prawem przepisane kompetencje. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców m.in. rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie czy też decyzji zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski.
 
Nadzór na Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w Ustawie o działaniach administracji rządowej. Zgodnie z powołaną ustawą, problematyka dotyczące cudzoziemców wchodzi w zakres działu sprawy wewnętrzne.
 
Poza Szefem do Spraw Cudzoziemców działa Urząd do Spraw Cudzoziemców, który jest aparatem pomocniczym Szefa do Spraw Cudzoziemców będącego jednoosobowym organem administracji.
 
Obecnie funkcję Szefa do Spraw Cudzoziemców pełni Rafał Rogala – jest on absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Biuro Szefa do Spraw Cudzoziemców mieści się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług