(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem, który w okresie ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium polski oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
 
Karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlenie lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydanie karty pobytu nie wymaga złożenia wniosku. Kartę pobytu otrzymuje każdy cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie wymienione w ustawie i uiścił należną opłatę
 
W karcie pobytu zamieszcza się dane osobowe cudzoziemca oraz informację o okresie jej ważności oraz organie wydającym. Należy pamiętać, iż cudzoziemiec jest zobowiązany wymienić posiadaną kartą pobytu w przypadku gdy uległy zmianie dane w niej zamieszczone, uległ zmianie wygląd cudzoziemca, karta pobytu uległa uszkodzeniu lub upłynął termin jej ważności. 
 
Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
 
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 148 Ustawy o cudzoziemcach, kto uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług