Newsletter
strona główna Karta pobytu

Karta pobytu

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Karta pobytu jest dokumentem, który w okresie ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium polski oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
 
Karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlenie lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydanie karty pobytu nie wymaga złożenia wniosku. Kartę pobytu otrzymuje każdy cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie wymienione w ustawie i uiścił należną opłatę
 
W karcie pobytu zamieszcza się dane osobowe cudzoziemca oraz informację o okresie jej ważności oraz organie wydającym. Należy pamiętać, iż cudzoziemiec jest zobowiązany wymienić posiadaną kartą pobytu w przypadku gdy uległy zmianie dane w niej zamieszczone, uległ zmianie wygląd cudzoziemca, karta pobytu uległa uszkodzeniu lub upłynął termin jej ważności. 
 
Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
 
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 148 Ustawy o cudzoziemcach, kto uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

pl en ru uk
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia...
Cudzoziemiec szukający prawnika w celu powierzenia mu swego problemu, co do zasady...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...