Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) przez cudzoziemca

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza na terenie polski prowadzona przez cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania w Polsce może być prowadzona jedynie w formie: spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej i co również istotne zakładać oddziały lub przedstawicielstwa na terenie Polski.
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia spółki w Polsce. Zgodnie z art. 151 Kodeksu Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.
 
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
 
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 
Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.
 
Jeżeli cudzoziemcem zakładającym spółkę w Polsce jest podmiot inny niż osoba fizyczna, to aby założyć spółkę w Polsce, musi on dysponować (okazać notariuszowi sporządzającemu umowę spółki) urzędowy oryginalny odpis z rejestru tego podmiotu (np. spółki z siedzibą za granicą), z którego to dokumentu musi wynikać przede wszystkim, kim jest ów podmiot zagraniczny oraz kto (i na jakich zasadach) jest upoważniony do jego reprezentowania. W praktyce wypis taki powinien być aktualny, nie starszy niż kilka tygodni.
 
Jeżeli spółka kapitałowa jest zakładana przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Może ono zostać udzielone przed notariuszem w Polsce lub za granicą. Jednak w tym ostatnim przypadku – w zależności od kraju, w którym taki akt notarialny zostanie sporządzony – może istnieć dodatkowo konieczność uzyskania urzędowego potwierdzenia zgodności takiego aktu z prawem obowiązującym w kraju, w którym został on sporządzony.
 
Dodatkowo – jeżeli prawo kraju, w którym siedzibę ma podmiot zagraniczny zakładający spółkę, bądź umowa albo statut takiego podmiotu wymaga uzyskania zgody odpowiedniego organu na zawiązanie spółki – potrzebna będzie taka zgoda. Może to być np. zgoda wspólników lub rady nadzorczej spółki zagranicznej na założenie nowej spółki w Polsce.
 
Jeżeli zakładaną spółką jest spółka z o.o., przy czym jest ona zakładana tylko przez jeden podmiot (np. jedną spółkę zagraniczną), to potrzebny będzie także dokument, z którego wynika, że ten podmiot zagraniczny nie jest jednoosobową spółką z o.o., gdyż zgodnie z prawem polskim jednoosobowa spółka z o.o. nie może założyć innej jednoosobowej spółki z o.o. Dokumentem takim może być np. odpis z rejestru podmiotu zagranicznego, z którego będzie wynikać, że spółka zagraniczna ma więcej niż jednego wspólnika.
 
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne (np. odpisy z rejestru założycieli spółki, akt notarialny zawierający pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki itd.) muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jeżeli akt notarialny zawarcia umowy spółki będzie podpisywany w Polsce przez osobę nie władającą językiem polskim, to dodatkowo podczas spisywania takiego aktu notarialnego konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego u notariusza.
 
Informujemy, iż w ramach prowadzonej działalności zajmujemy się rejestracją spółek przez podmioty zagraniczne w Polsce.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług