Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na osiedlenie się umożliwia cudzoziemcowi bezterminowy pobyt na terytorium Polski. Różnica pomiędzy zezwolenie na osiedlenie się a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE polega na tym, iż zezwolenie na osiedlenie się uprawnia cudzoziemca do zamieszkiwania jedynie na terytorium Polski, zaś status rezydenta WE uprawnia do zamieszkiwania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się jest wynikiem stwierdzenia związków z Polską i ma daleko idące skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemca, gdyż pod wieloma względami zrównuje go z obywatelem polski m.in. uprawnia go do podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się może również korzystać na zasadach obowiązujących obywateli polski z systemu oświaty, posiada prawo do świadczeń z pomocy społecznej, renty socjalnej, świadczeń rodzinnych.
 
Najdalej idącym uprawnieniem jest jednak możliwość uzyskania w przyszłości obywatelstwa polskiego.
 
Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:
  • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a lub ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
 
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:
  1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
  3. leczeniem cudzoziemca.
 
Ponadto warto podkreślić, iż cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprzerwanego pobytu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o cudzoziemcach, także okres pobytu w czasie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia.
 
Zgodnie z treścią art. 71a Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach – cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
 
Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
 
Natomiast wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku tych wniosków złożonych przez cudzoziemców przebywających na terytorium polski nielegalnie, przebywają na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i wyjazdu na teren Polski, przebywają na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach, przebywają za granicą oraz o których mowa w art.. 110 Ustawy o cudzoziemcach (cudzoziemcy zatrzymani, umieszczeni w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia z kraju, etc).
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2021-02-14 15:53
Janusznapisał(a):
Witam! Amoże by tak wzór wniosku o zezwolenie na osiedlenie zaprezentować. Byłoby niezwykle przydatne. Pozdrawiam J.Peterlejtner
2018-10-24 10:41
Piotrnapisał(a):
Dzień dobry. Na jak długo ma się meldunek jeżeli ma się kartę pobytu na osiedlenie się. Czy to jest na stałe czy na 10 lat tak jak jest ważna karta pobytu.
2015-12-21 21:44
Veranapisał(a):
Wspólnie z mężem złożyliśmy wniosek o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski (strefa nadgraniczna).Czekaliśmy 6 miesięcy. W decyzji MSW jest zapis, że "nie jest ona ostateczna". Moje pytanie jest takie Kiedy ona będzie ostateczna czy MSW wyśle nam kolejna z adnotacja "ostateczna".
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług