pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu

Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 
Częstym problemem jaki napotykają cudzoziemcy przed zawarciem związku małżeńskiego w Polsce, jest brak możliwości przedstawienia wszystkich dokumentów wymaganych przez ustawę – w szczególności brak możliwości przedstawienia dokumentu, stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego art. 56 cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Poniżej przedstawię w jaki sposób należy napisać wniosek aby szybko i skutecznie uzyskać niezbędny dokument, przygotowanie stosownego wniosku można zlecić również nasze firmie – koszt przygotowania wniosku wynosi 300 zł.
 
Wniosek podobnie jak pozew zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego powinien zawierać:
  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę strony, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • Oznaczenie rodzaju pisma
  • Osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • Podpis strony albo jej pełnomocnika;
  • Wymienienie załączników;
  • Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
  • Dokładnie określone żądanie;
  • Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, powołanie na tą okoliczność dowodów, a w miarę potrzeby uzasadnienie właściwości sądu
 
Nadto zgodnie z dyspozycją art. 561 Kodeksu Postępowania Cywilnego w charakterze Uczestnika postępowania należy wymienić osobę z którą zamierza się zawrzeć związek małżeński.
 
W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce w wniosku należy również wskazać adres dla doręczeń na terytorium polski.
 
Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
 
Opłata od wniosku wynosi 100 zł – art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy wnieść w znaczkach sądowych lub na rachunek sądu.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2018-08-31 21:36
agatanapisał(a):
dzięki Arek! My to mamy przed sobą, bardzo się stresujemy...
2017-07-20 13:14
areknapisał(a):
Witam, pytania jakie dziś padły, to:
- czy nie jesteśmy spowinowaceni;
- czy nie byliśmy wcześniej karani;
- czy nie jesteśmy rodzeństwem;
- czy mieliśmy wcześniej jakiś ślub;
- czy jesteśmy ze sobą przysposobieni;
- czy nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni;
- czy nie ma przeciwwskazań prawnych;

rozprawa 15 minut. uprawomocnienie wyroku po 21 dniach.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
24661
Zrealizowanych
usług