Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Sejm uchwalił nową ustawę o cudzoziemcach

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość. Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych. Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu - np. wydłużono z dwóch do trzech lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom będzie wydawane zezwolenie na pobyt czasowy. 
 
Zezwolenia, zaświadczenia, zgody 
 
W nowej ustawie dział dotyczący zezwoleń na pobyt czasowy podzielono na część ogólną oraz podrozdziały regulujące poszczególne cele pobytu cudzoziemców w Polsce. Uproszczone zostały nazwy zezwoleń pobytowych: obecne „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony” nazwano „zezwoleniem na pobyt czasowy”, a nazwę „zezwolenie na osiedlenie się” zastąpiono nazwą „zezwolenie na pobyt stały”. 
 
Zniesiono obowiązek posiadania przepustek marynarskich przez członków załóg cywilnych statków morskich. 
 
Z 2 do 3 lat wydłużony ma być maksymalny okres, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy, a skrócone terminy oczekiwana na wydanie decyzji w tej sprawie. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, ale zawsze osobiście. Jest to związane z koniecznością pobrania odcisków linii papilarnych (będą zamieszczane na karcie pobytu). W związku z tym zrezygnowano również z - przewidzianej obecnie - możliwości składania wniosków za pośrednictwem konsula. 
 
21 dni ma wynosić termin przekazywania przez komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa ABW informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wymóg ten nie obejmie małoletnich cudzoziemców, którzy nie ukończyli 16. roku życia. 
 
Obecnie obowiązujące przesłanki udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany rozdzielono na trzy osobne formy: zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz dotychczasową zgodę na pobyt tolerowany.  
 
Czas pobytu cudzoziemca - ofiary handlu ludźmi w Polsce przeznaczony na odzyskanie sił i podjęcie dalszych osobistych decyzji będzie uznany za legalny przez okres ważności zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi. Zaświadczenie to będzie ważne 3 miesiące, a w przypadku cudzoziemca małoletniego - 4 miesiące. 
 
Możliwe będzie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) lub jego wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka (Konwencja o prawach dziecka) w stopniu zagrażającym rozwojowi psychofizycznemu, a osoby te nie mają możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce w innej formie. 
 
W trakcie prac w sejmowej Komisji Spraw Wewnetrznych usunięto wymóg znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jako jeden z warunków uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 
 
Pracownik, biznesmen, student 
 
Nowością jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w naszym kraju. Wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym, co usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę. Projekt nie przewiduje jednak rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę. 
 
Zmienią się także przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z taką działalnością, będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające go zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 
Z kolei cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach, zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (tj. 1 roku i 3 miesięcy). Kontynuującym studia na kolejnym roku, zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydane na okres do końca studiów. Przewidziano także możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy - na okres 1 roku - absolwentom polskich uczelni wyższych, poszukujących pracy w Polsce. 
 
Mały ruch graniczny 
 
W celu uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, nowelizacja wprowadza obowiązek zamieszczania danych biometrycznych cudzoziemca w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. 
 
Inne nowości 
 
Obecnie wydawane decyzje w kwestii wydaleń zastąpi decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którą będzie wydawała Straż Graniczna (komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej). Odwołania od niej będą kierowane i rozpatrywane przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcowi objętemu postępowaniem powrotowym zapewnione będzie prawo do sądu. Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca ma nie być podstawą zobowiązania go do powrotu tylko wtedy, kiedy pracodawca wprowadził go w błąd lub wykorzystał jego zależność służbową. 
 
Projekt kompleksowo reguluje procedury zgłaszania utraty lub uszkodzenia posiadanego przez cudzoziemca dokumentu oraz doprecyzowuje procedurę udostępniania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. 
 
Nowe przepisy ograniczają stosowanie środka w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonych ośrodkach wobec osób małoletnich, pozbawionych opieki - będzie można go stosować tylko do osób powyżej 15 roku życia. Zaproponowano także alternatywne środki dla detencji w postaci obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej, wpłaty zabezpieczenia pieniężnego, przekazania dokumentu podróży do depozytu lub zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu. 
 
Na etapie prac w komisyjach sejmowych wprowadzono przepis umożliwiający obserwację i rejestrowanie obrazu m.in. w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Z monitoringu prowadzonego przez Straż Graniczną zostały wyłączone pomieszczenia sanitarne i pokoje dla cudzoziemców. 
 
Przesunięto także termin wejścia w życie ustawy - z 1 stycznia 2014 r. na 1 maja 2014 r. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2014-07-15 22:56
Sylwianapisał(a):
A jeszcze pytanie czy to prawda że cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę w związku z tym że musi utrzymać rodzinę dziękuje
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług