(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zmiany w uproszczonym systemie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szeroki zakres zmian w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy przewiduje projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który minister pracy i polityki społecznej przekazał w lutym do uzgodnień zewnętrznych.
 
Głównym kierunkiem zmian jest wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie nadużyć w zakresie zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. uproszczonej procedury (dotyczy ona obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Rosji, którzy w oparciu o oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce - przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Dlatego też zaproponowano:
  • nałożenie na pracodawcę obowiązku uwzględnienia w zawartej z cudzoziemcem umowie warunków określonych w zarejestrowanym oświadczeniu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż w oświadczeniu),
  • wprowadzenie obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o podjęciu, przerwaniu i zakończeniu przez cudzoziemca wykonywania pracy, za którego niedopełnienie grozić będą sankcje w postaci kary grzywny lub odebrania pracodawcy możliwości rejestrowania oświadczeń przez dany okres (pracodawca będzie miał 7 dni od daty wystąpienia danego zdarzenia na przekazanie powiatowemu urzędowi pracy wiadomości o nim; w przypadku niepodjęcia pracy przez cudzoziemca, obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu pracy powstawał będzie po upływie 30. dnia od daty rozpoczęcia pracy określonej w oświadczeniu);
  • rozszerzenie zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych przez instytucje rynku pracy o dane dotyczące oświadczeń, a także zapewnienie bardziej efektywnego przepływu informacji między organem rejestrującym oświadczenia a organami kontrolującymi legalność zatrudnienia, czyli Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną.

 

Nowe regulacje mają pomóc w monitorowaniu skali rzeczywistego wykorzystania oświadczeń, wykrywaniu zjawisk patologicznych polegających na wykorzystaniu oświadczeń niezgodnie z przeznaczeniem oraz w identyfikacji podmiotów, które nie mają de facto zamiaru zatrudnienia cudzoziemca. Warto bowiem podkreślić, iż obecnie procedura dotycząca zatrudnienia na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w wielu przypadkach jest nadużywana i wykorzystywana w sposób niezgodny z prawem zarówno przez cudzoziemców, jak i przez pracodawców. Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną wykazały bowiem, że zdarzają się przypadki wystawiania dużej ilości fikcyjnych oświadczeń, w tym w celu dalszej odsprzedaży, a także przypadki niezgłaszania się cudzoziemcy do pracy u pracodawców, którzy wystawili im oświadczenia, przy jednoczesnym odnotowaniu przekroczenia granicy RP.

 
Omawiany projekt założeń zakłada również przeniesienie do ustawy przepisów określających uproszczone zasady dostępu do rynku pracy (obecnie znajdują się one w rozporządzeniu), tak aby możliwe było wskazywanie przez ministra właściwego do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, zawodów, w których zatrudnienie cudzoziemców objęte będzie przepisami dotyczącymi rejestracji oświadczeń. Pozwoli to na zwiększanie zatrudnienia o charakterze okresowym, w tych zawodach, w których podaż pracowników z państw objętych przepisami oświadczeniowymi będzie zbyt niska.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług